วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันพ่อแห่งชาติ 2555 ประวัติวันพ่อ กิจกรรมพร้อมกลอนวันพ่อ 5 ธันวาคม 55

วันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม) ประวัติวันพ่อแห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ของทุกปี
เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็น วันชาติ อีกด้วย กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติจัดติดต่อกันทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2523 โดยการริเริ่มของนายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา คุณหญิงเนื้อพิทย์ เสมรสุต สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันพ่อได้แก่ ดอกพุทธรักษา ซึ่งมีชื่ออันเป็นมงคล

วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา หลักการและเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อขึ้นแห่งชาติ เนื่องจากพ่อ เป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคมที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็น "วันพ่อแห่งชาติ"

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม
  • เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
  • เพื่อให้ผู้เป็นพ่อ สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

กิจกรรม

ทุกปีจะมีการประดับธงชาติในทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการ โรงเรียน บริษัท และบ้านเรือน เพื่อถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และยังมีการทำความสะอาดแม่น้ำลำคลอง ถนน โรงพยาบาล และประดับรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไว้ที่หน้าบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย
กิจกรรมสำหรับลูกในวันพ่อแห่งชาติ คือ ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือบำเพ็ญกุศล ทำบุญใส่บาตร เพื่ออุทิศส่วนกุศล และระลึกถึงพระคุณของพ่อ
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณ พ่อตัวอย่าง หรือพ่อดีเด่น โดยกำหนดคุณสมบัติ คือ มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ส่งเสริมการศึกษาของบุตร ธิดา นับถือศาสนาโดยเคร่งครัด งดเว้นอบายมุขทุกชนิด อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน


กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันพ่อแห่งชาตินี้

1. ในวันพ่อแห่งชาติเราควรประดับธงชาติไทยที่อาคารบ้านเรือน

2. จัดพิธีศาสนสงฆ์ ทำบุญใส่บาตร อุทิศเป็นพระราชกุศล น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

3. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
วันพ่อแห่งชาติ


วันพ่อแห่งชาติเกิดขึ้นได้อย่างไร

      วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้ริเริ่มหลักการและเหตุผลในการจัดตั้งวันพ่อแห่งชาติ พ่อเป็นผู้มีพระคุณที่มีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ ทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงรักใคร่และให้ดอกพุทธรักษาเป็นสัญลักษณ์ วันพ่อแห่งชาติ

         ด้วยพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณ มีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพ เทิดทูน และตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อนี่เป็นที่มาของการจัดให้มี วันพ่อแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ของวันพ่อแห่งชาติ 4 ประการ คือ

1.       เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2.       เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม

3.       เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ

4.       เพื่อให้ผู้เป็นพ่อ สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
 ดอกไม้ประจำวันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

         ดอกพุทธรักษาสีเหลือง เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันพ่อแห่งชาติ “พุทธรักษา” ซึ่งหมายถึง พระพุทธเจ้าทรงปกป้องคุ้มครอง ให้มีแต่ความสงบสุขร่มเย็น ซึ่งมีเรียกกันมากว่า 200 ปี และสีเหลืองอันเป็นสีประจำวัน พระราชสมภพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของปวงชนชาวไทย การมอบดอกพุทธรักษาให้กับพ่อ จึงเสมือนกับการบอกถึง ความรักและเคารพบูชาพ่อ ผู้สร้างความสงบสุขร่มเย็นให้แก่ครอบครัว

     คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นพุทธรักษาไว้ประจำบ้านจะช่วยปกป้องคุ้มครอง ไม่ให้มีเหตุร้ายหรืออันตรายเกิดแก่บ้านและผู้อาศัย


วันพ่อแห่งชาติ

บทบาทของพ่อ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรุปบทบาทหน้าที่ของพ่อและแม่ไว้ 5 ข้อ

 1.       กันลูกออกจากความชั่ว

 2.       ปลูกฝังลูกไว้ในทางที่ดี

 3.       ให้ลูกได้รับการศึกษาเล่าเรียน

 4.       ให้ลูกได้แต่งงานกับคนดี

 5.       มอบทรัพย์มรดกให้เมื่อถึงการณ์อันควร


         หลังจากที่ได้รู้ความเป็นมาของวันพ่อแห่งชาติ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยมีเพลงเพลงนึงที่มีความหมายดีๆ เกี่ยวกับพ่อหลวงของเรามาฝากค่ะ ชื่อเพลงรูปที่มีทุกบ้าน เป็นเพลงเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ประพันธ์คำร้องโดย นิติพงษ์ ห่อนาค ทำนองโดย อภิไชย เย็นพูนสุข เรียบเรียงเสียงประสานโดย วีรภัทร์ อึ้งอัมพร และขับร้องโดย ธงไชย แมคอินไตย์
 


กลอนวันพ่อ บอกรักพ่อด้วยกลอนซึ้งๆ หลากหลายรูปแบบ 

พรหมาติ มาตา ปิตโร
-----------------------------------------------
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖

          มาตาปิตุไซร้ พรหมของ บุตรนา 
อันสุภาษิตปอง เปรียบไว้ 
ให้ผู้ฉลาดตรอง เห็นชอบ ตามแล 
ฝังจิตแล้วจักได้ บ่รู้ ลืมคุณ ฯ 
          มาตาปิตุไซร้ ควรนับได้ว่าเป็นพรหม 
ของบุตรสุดนิยม ชมพจน์เทียบเปรียบงดงาม ฯ 
          เมื่อผู้ฉลาดตรอง ก็จะต้องเห็นชอบตาม 
ฝังจิตคิดถึงความ ที่มีคุณบุญนักหนา ฯ
 

          พ่อแม่ให้กำเนิด 
ตั้งแต่เกิดอบรมมา 
ให้รู้ทุกสิ่งสา 
- รพัตรตั้งจิตสั่งสอน ฯ 
          ชี้ทางธรรมวิถี 
ที่คนดีควรสัญจร 
ชี้ทางกะลีบร 
จึ่งอาจลี้หนีพ้นพาล ฯ 
           มารดาและบิดา 
มีคุณหาใดเปรียบปาน 
คุณานันต์ของท่าน 
ฝังกมลจนบรรลัย ฯ 

กลอนวันพ่อ
กลอนวันพ่อซึ้งๆ หลากหลายรูปแบบ

พระคุณพ่อเลิศฟ้ามหาสมุทร
พระคุณพ่อสูงสุดมหาศาล
พระคุณพ่อ
เลิศหล้
สุธาธาร
ใครจะปาน
พ่อฉัน
นั้นไม่มี

กลอนวันพ่อ


กลอนวันพ่อ : ตะวัน
     ดุจดั่งตะวันธรรมนำชีวิต   พระอุทิศกายใจทำไมหนอ  
สร้างวัดเพียงเล็กเล็กก็สุขพอ ใยต้องรอผองเราเข้าถึงธรรม  
ทุกนาที DMC ที่ดูผ่านทรมานเพียรนั่งตอบคำถาม  
ทั้งยิ้มแย้มเปลี่ยนเรื่องเศร้าให้ชื่นบาน ทุกทุกวันทุกคืนทำเพื่อใคร  
ถึงเวลาผองเราจะได้คิด ทุ่มชีวิตทำทุกบุญหนุนเป้าหมาย  
ที่พ่อหวังจะขนสัตว์ดุจเม็ดทราย พ้นอบายไปสู่ฝั่งสุดนิพพาน 
ในวันนี้ตะวันธรรมย่ำเข้าบ่ายภารกิจอีกมากมายมหาศาล  
ยังรออยู่ให้สู้ต่ออีกหลายกาล มาช่วยกันสานฝันพ่อให้เป็นจริง  
 

กลอนวันพ่อโดย นักเรียนอนุบาล ตำรวจรักบุญ
กลอนวันพ่อ : ว่าอย่างไร ว่าตามกัน

      พระพ่อเป็น ที่สุด หัวใจลูกลูกพันผูก รักพ่อ มาแต่ไหน  
พ่อสั่งซ้าย ลูกก็ซ้าย ไม่เคยไกล  ขอพ่อ ได้ รับรู้ ใจลูกยา
กลอนวันพ่อโดย นักเรียนอนุบาล อริย 072

กลอนวันพ่อ : หัวใจดุจเพชร 
     ถึงหลวงพ่อ ผู้มีใจ ดุจเหล็กเพชร  

ผู้สำเร็จแห่งธรรม และพร่ำสอน  
คุณความดี มิรู้เบื่อ เอื้ออาทร
ลูกสังวรณ์ สถิตย์ไว้ ณ กลางกาย  
ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว เข้าใจถูก
ลูกหมั่นผูก สมัครรักไว้ แค่ "นิ่งเฉย"  
แล้วทำใจ ให้สงบนิ่ง แบบเสบย..เสบย..(สบาย..สบาย)  
ขอไม่เลย ล่วงล้ำ คำพระพ่อฯทุกชาติไป

กลอนวันพ่อโดย นักเรียนอนุบาล homer324

กลอนวันพ่อ : อย่าปล่อยให้พ่อคอย 

     ที่พ่อสอนเอาไว้ก็ไม่จำ อยากจะทำแต่ที่ไม่เคยสอน 
รู้บ้างไหมวัยพ่อเหมือนตะวันรอน แสงแดดอ่อนทินกรจะลาไกล  
รึจะคอยลูกน้อยห้าร้อยกัปป์ รึจะให้นับกัปป์ไม่ถ้วนอสงไขย 
รึเห็นคอยได้ให้คอยไป คอยไม่ไหว คงไปคอยดุสิต(บุรีเอย)  


กลอนวันพ่อ : รออยู่ รู้บ้างไหม 

     หลวงพ่อรอ เราอยู่ รู้บ้างไหม ขวัญเจ้าเอย อยู่ไหน ไม่มาหา 
หรือใครจับ เจ้าไว้ ไม่ให้มา หรือใครพา เจ้าเพลินไป ในกลางดง 
เรายังมี หน้าที่ อันยิ่งใหญ่ วันเวลา ผ่านไป อย่าไหลหลง 
ภารกิจ กว่าชีวิต จะปลดปลง พื่อปักธง แห่งชัย กลางใจชน 
มาร่วมสาน ร่วมสู้ กอบกู้โลก มาดับโศก ดับแล้ง ทุกแห่งหน 
มาทำลาย ความไม่รู้ ของผู้คน ให้หลุดพ้น สู่ดินแดน อันแสนไกล  
ต้องผ่านร้อน ผ่านหนาว อีกยาวนัก อุปสรรค ขวางกั้น อย่าหวั่นไหว 
ถ้าบาดเจ็บ เหน็บหนาว ปวดร้าวใจ กลับมาอยู่ใกล้ๆ จะให้พร  
กลอนวันพ่อโดย กัลฯสมพงษ์ ลกพระธัมฯ ชาวสุพรรณบุรี

กลอนวันพ่อ : ทุกหยาดเหงื่อ อุทิศเพื่อ งานพระศาสน์


..ทุกหยาดเหงื่อ อุทิศเพื่อ งานพระศาสน์
...ประดุจวาด แต้มสี ด้วยหมึกฝัน
...ทั่วทุกทิศ อัญชลี พร้อมเพรียงกัน
...สาธุการ บันลือลั่น ปฐพี


...เหล่าชาวพุทธ ที่พลัดพราก จะพร้อมหน้า
...บุญเก่าหนุน นำพา สู่หน้าที่
...เปรียบประดุจ ทิพย์โสต ก้องราตรี
...อัญเชิญเทพ นารี ประชุมบุญ

...แผ่นดินธรรม จะอร่าม ท่ามกลางหมอก
...ชาวเมืองนอก จะหันมา หาทางฝัน
...นุ่งห่มขาว เปลื้องทุกข์ สุขด้วยกัน
...โลกลือลั่น สไบพริ้ว สะบัดชวน

...คำว่าแพ้ ต้องไม่มี นับแต่นี้
...เหล่าสตรี ล้วนชวนกัน อย่างแข็งขัน
...สาธุชน มาถ้วนหน้า ต่างพากัน
...ทำภาพนั้น ของหลวงพ่อ ให้เป็นจริง
กลอนวันพ่อโดย นักเรียนอนุบาล ดินสอแห่งธรรม


กลอนวันพ่อ : ให้โอกาสฉันเสียที 

อยากให้มีใครสักคน
ช่วยปลดกังวล
ให้ฉันพ้นพันธนาการ
ฉันเหนื่อยล้ามานาน
ในงานที่ฉันไม่จัดเจน
เธอก็รู้ใช่ใหม
หน้าที่นี้ควรเป็นของใคร
แล้วทำไมจึงไม่ยอมเข้าใจ
ปล่อยให้ฉันจำต้องทนฝืนทำ

เธอรู้บ้างไหม
กาลเวลาได้ดื่มกิน
ความแข็งแรงจนหมดสิ้นจากฉันไป
ฉันจะมีเวลาอีกสักเท่าไหร่
ที่จะเหลือไว้ให้ทำงานที่แท้จริง
เป็นงานที่สำคัญยิ่ง
เพื่อมวลมนุษย์ชาติและธาตุธรรม

เวลาของฉันเหลือน้อยเต็มที
กำลังริบหรี่
เหมือนอาทิตย์ใกล้อัสดง
ชีวิตฉันคงไม่ยั่งยืนยง
มั่นคงเป็นหมื่อนปี
โปรดเถิดท่านผู้มีบารมี

ให้โอกาสแก่ฉันเสียที
ได้ทำงานที่แท้จริง

กลอนวันพ่อ : พ่อ...คือ...ทุกสิ่ง 

ขาดพ่อ เหมือนขาดอากาศหายใจ  ขาดพ่อ เหมือนลมหายใจหยุดนิ่ง 
ขาดพ่อ เหมือนชีวาไร้สิ่งให้ประวิง ขาดพ่อ เหมือนทุกสิ่ง...สิ้นมลาย  
ฉันภาวนาให้พ่อหายป่วย เร็วไว รอการกลับมาของหัวใจให้วิ่ง  
รอเวลาพ่อมาพร้อมทุกสิ่งในชีวิน รอวันที่พ่อมาพบฉัน..เหมือนเดิม  
กลอนวันพ่อ โดย นักเรียนอนุบาล *ดีได้เพราะมีพ่อ*

กลอนวันพ่อ : พ่อ...คือ

พ่อ...คือแดดอุ่นในวันหนาว 
พ่อ...คือเมฆขาวบนผืนฟ้าใส 
พ่อ...คือริ้วคลื่นโถมซบทราย 
พ่อ...คือร่มไม้บนทางฝัน 
พ่อ...คือสายลมเย็นในวันร้อน 
พ่อ...คือบทกลอนปลุกปลอบขวัญ 
พ่อ...คือความงดงามของคืนวัน 
พ่อ...คือความภาคภูมิใจของฉันทั้งชีวิต 
 

กลอนวันพ่อโดย นักเรียนอนุบาล อาทลูกพระธัมฯ


กลอนวันพ่อ : อยากบอก"รักพ่อจังเลย"

(พระ)..พ่อคือต้นบุญต้นแบบที่ดี
ให้แก่ลูกนี้ได้เดินรอยตาม
ทุกอย่าง(พระ)..พ่อก้าวนั้นแสนงดงาม
ดุจดั่งเพชรอร่ามวาววามดั่งดวงดารา

มีคำสั้น ๆ อยู่ในใจฉัน.....
เป็นคำสำคัญกลั่นจากวิญญา
เพื่อ(พระ)พ่อผู้ให้กำเนิดฉันมา
ผู้ให้ฉันลืมตา(รู้แจ้ง) มาสร้างบารมี

ถ้อยคำไพเราะมีอยู่มากหลาย
ขอมอบเอาไว้แด่(พระ)..พ่อองค์นี้
แต่พูดไม่ออกบอกไม่ได้สักที
เพราะน้ำตาชีวีหลั่งไหลออกมา

ซาบซึ้ง...ตื้นตัน(หัว)..ใจ
ได้แต่แลไปสื่อทางสายตา
พระคุณ(พระ)..พ่อมากล้นเกินพรรณนา
แม้กล่าวออกมาไม่มีวันหมดสิ้นไป

(พระ)...พ่อจ๋า.....โปรดดูดวงตาให้ถึงบึ้งใจ
สี่คำสั้น ๆ ที่กลั่นจากฤทัย
อยากให้(พระ)...พ่อรู้ไว้...รัก(พระ)..พ่อจังเลย
อยากให้(พระ)...พ่อรู้ไว้...รัก(พระ)...พ่อจังเล้ยยยยย 

กลอนวันพ่อโดย นักเรียนอนุบาล น้ำใส
กลอนวันพ่อ : พ่อผู้ให้ชีวิต

นักเรียนอนุบาล สงบสุข
พระพ่อให้ ชีวิตใหม่ ในทางธรรม
เพื่อตอกย้ำ ดวงจิต ให้สุขใส
แม้ต้องยาก ลำบาก ทั้งกายใจ
พ่อผู้ให้ ไม่เคยบ่น ให้ได้ยิน

มีแต่รอย ยิ้มใน DMC
เพื่อลูกดี ตามคำสอน พระพ่อให้
ทั้งเคี่ยวเข็ญ ตอกย้ำ ทุกวันไป
ด้วยหัวใจ บริสุทธิ์ ทุกคืนวัน

กราบแทบเท้า พระพ่อ ด้วยเศียรเกล้า
จะขัดเกลา กิเลส ให้สูญหาย
จากดวงใจ ของลูก ไม่เสื่อมคลาย
จะถวาย ชีวิต ในทางธรรม

กลอนวันพ่อ โดย นักเรียนอนุบาล สงบสุข

กลอนวันพ่อ   คำว่าพ่อ  ใครหนอนั้นคือท่าน
พระคุณนั้นงามเลิศประเสริฐศรี
ทั้งพฤกษาพสุธาหรือวารี
ก็ไม่มีสิ่งใดเทียบพระคุณ
หลังทำงานการท่านก็แสนเหนื่อย
เมื่อยามแจ้งสาดแสงรับอรุณ
ท่านตื่นเช้าหาเงินมาเจือจุน  
คอยเกื้อหนุนครอบครัว
ให้ร่มเย็น

ก็เพราะว่าพ่อรักสลักจิต
ท่านจึงคิดด่าว่ายามที่เห็น
หากท่านด่าว่าเราต้องใจเย็น
ก็จงเป็นลูกที่ดีเสมอไป

เมื่อเราจากไปไกลท่านเป็นห่วง
สิ่งทั้งปวงไม่ห่วงหาเทียมสิ่งไหน
ไม่ว่าเราอยู่แห่งหนตำบลใด
ท่านก็ยังมีใจให้ทุกวัน
หากชาตินี้ตอบแทนคุณไม่ได้หมด
ก็จะขอแทนทดในวันหลัง
หากชาติหน้าที่จริงอีกกี่วัน
ขอวันนั้นเป็นลูกพ่อต่อสักครา 
 

กลอนวันพ่อซึ้งๆ 

กลอนวันพ่อ

     คำว่าพ่อนั้นยิ่งใหญ่หาใดเปรียบ    สุดจะเทียบเทียมได้ในโลกหล้า 
เพราะพ่อนั้นท่านประเสริฐก่อเกิดมา     เห็นคุณค่ายิ่งใหญ่หาใดปาน 
พ่อมีแต่คำว่าให้ไม่คิดรับ    พ่อให้ทรัพย์ให้วิชาให้อาหาร 
ให้ชีวิตให้ความคิดให้วิญญาณ     สุดประมาณจะนับได้ยิ่งใหญ่จริง 


อุ่นไอในรักพ่อ....ผู้ร่วมก่อทอความฝัน
ถักรักจักยืนยัน.....ร่วมแบ่งปันสรรใจกาย
รักผ่านซ่านดวงจิต....แม่ร่วมคิดประดิษฐ์หมาย
กำเนิดก่อเกิดกาย...ลูกหญิงชายได้สิ่งดี

กลอนวันพ่อ 

เป็นสองมือ อุ้มชู เลี้ยงดูลูก 
 เป็นสายใย พันผูก คอยห่วงหา
เป็นอ้อมกอด อบอุ่น ค้ำจุนมา  
เป็นสายตา ห่วงใย ใคร่อาทร 

ยามเจ็บไข้ เฝ้าดูแล ด้วยชีวิต    
ยามพลั้งผิด ท่านอบรม คอยบ่มสอน
ยามเหนื่อยหน่ายกำลังใจไม่สั่นคลอน  
ยามใดใด ยังอาทร ไม่เปลี่ยนแปร  

ด้วยความรัก ของพ่อ ที่ยิ่งใหญ่    
ด้วยหัวใจ สะอาดใส เป็นแน่แท้
ด้วยชีวิต เพื่อลูก  เฝ้าดูแล
ด้วยสองมือ ไม่ผันแปร เป็นอื่นใด 

ด้วยรักจากบุพการีนี้ก่อเกิด
ให้กำเนิดบุตรมาอยู่อาศัย
รักบุตรดั่งแก้วตาดวงใจ 
ได้เติบใหญ่สดใสในโลกา 

ด้วยรักจากบุพการีนี้ใหญ่หลวง 
ห่างจากทรวงมินานท่านห่วงหา
รักจากท่านยิ่งใหญ่กว่าท้องนภา
เฝ้าเลี้ยงดูบุตรมาเป็นยาใจ 

ด้วยรักจากบุพการีนี้รักษา 
ปกกายาอินทรีย์มีแต่ให้ 
เฝ้าอบรมสั่งสอนนั่งถอนใจ 
เมื่อใดเจ้าจะเติบใหญ่ให้พ่อดู
ด้วยรักจากบุพการีนี้บริสุทธิ์
แม้แสนสุดเหน็ดเหนื่อยและเมื่อยล้า
ยังฟูมฟักอุ้มชูไม่ไกลตา 
เห็นความสุขบุตรเป็นยาชูกำลัง 

 ด้วยรักจากบุพการีนี้อภัย
ผิดแค่ไหนอภัยได้ไม่ถือสา 
แม้ต้องเจ็บขมขื่นหมื่นน้ำตา  
สุดคณนาความรักจากบุพการี 
กลอนวันพ่อ โดย sakid.com

กลอนวันพ่อ 

พ่อ

ชายคนหนึ่งผู้ซึ่งให้ชีวิต
ผู้เลี้ยงดูด้วยดวงจิตไม่แปรผัน
มอบความรักความอบอุ่นอยู่ทุกวัน
สู้ฝ่าฟันอุปสรรคเพราะรักใคร...

แม้จะเหนื่อย จะล้า มิเคยบ่น
สู้อดทน แม้งานหนัก ยังยิ้มได้
ด้วยเพราะมีลูกน้อยเป็นกำลังใจ
เหนื่อยเท่าไหร่พ่อไม่ท้อเพียงขอ....ลูกสบาย

ลูกทุกคนควรระลึกนึกคุณพ่อ
ผู้ถักทอร้อยรักถักเป็นสาย
พ่อทุ่มเททั้ชีวิตอุทิศทั้งใจกาย
ด้วยมุ่งหมายรักลูกผูกฤดี

กตัญญู
กตเวทีมีค่าล้ำ
ลูกน้อมนำหลักธรรมนำวิถี
รู้คุณพ่อทดแทนคุณอุ่นชีวี
สิบนิ้วนี้พนมกราบระลึกคุณ

กลอนวันพ่อ โดย : นายขจรศักดิ์   พิภาค
************************************************** 
กลอนวันพ่อ 2555  
กลอนวันพ่อแบบซึ้งๆ

กลอนบอกรักพ่อแบบซึ้งๆ 
..คำว่าพ่อนั้นยิ่งใหญ่หาใดเปรียบ...
...สุดจะเทียบเทียมได้ในโลกหล้า...
...เพราะพ่อนั้นท่านประเสริฐก่อเกิดมา...
...เห็นคุณค่ายิ่งใหญ่หาใดปาน...
...พ่อมีแต่คำว่าให้ไม่คิดรับ...
...พ่อให้ทรัพย์ให้วิชาให้อาหาร...
...ให้ชีวิตให้ความคิดให้วิญญาณ...
...สุดประมาณจะนับได้ยิ่งใหญ่จริง...

กลอนวันพ่อ

"ชายคนหนึ่งซึ่งยิ่งใหญ่หาใครเท่า ใต้ร่มเย็นเป็นดั่งเงาต้นไม้ใหญ่
ให้ชีวิตให้ความรักความเข้าใจ และโอบกอดด้วยสายใยความผูกพัน
ใต้ร่มเงาแห่งนี้ที่มีพ่อ หากจะขอสิ่งใดแทนให้นั้น
ยากจะขอสิ่งใดแทนให้กัน นอกจากรักและผูกพัน...ในพระคุณ"

กลอนวันพ่อ

พระคุณพ่อ ผู้ก่อเกิด กำเนิดลูก
เฝ้าพันผูก ปลูกฝัง คำสั่งสอน
คอยถนอม กล่อมเกลี้ยง เลี้ยงอาทร
คุณบิดร มารดา ค่าอนันต์
ลูกไม่มี สิ่งใด จะแทนทด
มีเพียงบท กาพย์กลอน เป็นของขวัญ
แด่ร่มโพธิ์ ร่มไทร ใจผูกพัน
เป็นมิ่งขวัญ ของลูก ปลูก

****************************

กลอนวันพ่อ
สองมือพนมก้มกราบ บนตักพ่อ
รักยิ่งหนอหาใดเปรียบ เทียบไม่ได้
ถึงแม้ลูกจะอยู่ต่างแดน อันแสนไกล
แต่ความรักที่ลูกมีให้ ยังเหมือนเดิม

****************************

กลอนวันพ่อ
อยากให้พ่อมีสุขภาพแข็งแรง ดังก่อนเก่า
ช่วยเลิกเบียร์และเหล้า
 จะได้ไหม
อยากบอกพ่อว่าลูกนั้น ช่างห่วงใย
หากไม่สบายไปใคร เล่าจะดูแล

****************************
กลอนวันพ่อ 

เมื่อวันพ่อเวียนมาถึง อีกครั้งหนึ่ง
ลูกระลึกถึงพระคุณพ่อ นั้นนักหนา
พระคุณพ่อควรเทิดทูน และบูชา
อยากบอกว่า ลูกรักพ่อ มิเสื่อมคลาย

****************************
กลอนวันพ่อ 
ความรักพ่อใหญ่หล้า แสนไกล ยิ่งเอย
รักบิดาดุจดวงใจ ยิ่งแท้
จากลูกกี่ภพภูมิ มิหวั่น
พ่อฝากใจไว้หมั้น รักแท้ จักหา

****************************

ขอกราบเท้า คุณพ่อ ที่เคารพ......ขอน้อมนพ ในพระคุณ ที่ใหญ่หลวง
เรื่องชิวิต ลูกนั้น อยู่ที่ดวง
......พ่ออย่าห่วง ว่าลูก ไม่สุขพลัน
ตัวพ่อนั้น ตรากตรำ ทำงานหนัก
......เพื่อลูกรัก พ่อทำ ทุกสิ่งหน
ลูกยกให้ พ่อนั้น เป็นยอดคน
......เป็นผู้ทน ผู้แทน จากดวงใจ
พ่อหาให้ ทุกสิ่ง ที่ลูกขอ
......ไม่รีรอ ขอมา พ่อจัดสรร
ทำงานหนัก พักน้อย ทำทุกวัน
......เพื่อลูกนั้น พ่อทำ จนสุดใจ
ไม่มีใคร เก่งไซร้ เกินกว่าพ่อ
......ลูกไม่ขอ พ่อนั้น ก็มอบให้
มอบความรัก ที่พัก มอบด้วยใจ
......ไม่มีใคร ดีไซร้ เกินพ่อเอย
ลูกไม่เคย ทำสิ่งไหน ให้พ่อนั้น
......ต้องผูกพัน ภูมิใจ ไปมากหลาย
หลายครั้งผิด ลูกคิด ลูกเสียดาย
......แต่สุดท้าย พ่อนั้น ให้อภัย
บอกครั้งนี้ บอกที มีความหมาย
......ลูกเสียดาย เรื่องการเรียน ลูกผิดหวัง
แม้ลูกนั้น พยายาม สักกี่ครั้ง
......ก็หมดหวัง เพราะมัน ช่างไกลเกิน
ลูกนั้นอยาก เดินตาม ที่วางไว้
......อาจทำให้ พ่อนั้น ต้องผิดหวัง
เรื่องการเรียน ลูกนั้น อาจพลาดพลั้ง
......ทำให้พ่อ ผิดหวัง ไม่สมใจ
ขอพ่อจง ยกโทษ ลูกคนนี้
......ขออย่ามี โมโห หรือโทสัน
ลูกนั้นผิด ลูกคิด อยู่ทุกวัน
......ให้พ่อนั้น ผิดหวัง หรือเสียใจ
แม้ทางเดิน ของลูก ในตอนนี้
......อาจไม่มี ความยาว เหมือนใครเขา
เพื่อลูกนี้ ขอพ่อจง อย่าได้เศร้า
......ยังมีเงา ลูกยัง ฟันฝ่าไป
ขอพ่อจง อวยชัย ลูกคนนี้
......แม้ไม่ดี เหมือนคน อื่นใครเขา
ไม่สำเร็จ ดังพ่อหวัง ในตัวเรา
......ดูใครเขา เรียนจบ เป็นนายคน
แต่ใจลูก ไม่เพียง แต่อย่างนั้น
......มีความฝัน ที่ลูก ต้องค้นหา
หนทางเดิน ที่ลูก ขอเวลา
......ในไม่ช้า ลูกคง ได้พบเจอ
ขอพ่อจง เชื่อมั่น ในตัวลูก
......ที่พันผูก อบรม บ่มนิสัย
หนทางเดิน ลูกนั้น ยังยาวไกล
......ขอพ่อเป็น กำลังใจ เพื่อลูกเอย
แค่เรื่องเดียว ที่ลูก บอกพ่อไว้
......ขอเชื่อใจ ว่าลูก จะไปถึง
ลูกจะทำ ให้พ่อเห็น ในวันนึง
......ต้องไปถึง ความฝัน สักวันเอย

****************************
วันพ่อแห่งชาติ 
กลอนวันพ่อ 

พ่อฉันทำงานหนัก ด้วยความรักมีต่อฉัน
เหน็ดเหนื่อยไม่เคยหวั่น เพื่อให้ฉันได้เล่าเรียน
ทุกคำที่พร่ำวอน ที่พ่อสอนให้อ่านเขียน
ฉันใช้เป็นแสงเทียน ส่องสว่างนำทางเอย

****************************
กลอนวันพ่อ 

คำสอนพ่อ กลั่นมา จากความรัก
คำสอนพ่อ ประจักษ์ ให้เราเห็น
คำสอนพ่อ สอนเรา ทุกเช้าเย็น
คำสอนพ่อ หวังเห็น เราทำดี

****************************
กลอนวันพ่อ 

พ่อคือพระ คือครู คือผู้ให้
คือแรงใจ ให้เรา ไม่หวังผล
พ่อให้รัก ให้กำเนิด เกิดเป็นคน
จะยากดี มีจน ขอเกิดเป็นลูกพ่อตลอดไป

****************************
กลอนวันพ่อ 
คิดถึงพ่อ---ใครไหนหนอ---จะดีเท่า
พ่อนั้นเล่าคือชีวิต...แห่งความหมาย
รักของพ่อมิห่อเหี่ยวจนวันตาย
รักมิคลาย"พ่อรักลูก"อยู่ทุกครา
เมื่อวันพ่อเวียนมาถึงอีกหนึ่งหน
ลูกทุกคนล้วนสำนึกระลึกหา
พระคุณพ่อควรชูเชิดเทิดบูชา
อยากบอกว่า...."ลูกรักพ่อ"...ตลอดไป
 ****************************

กลอนวันพ่อ 

กลอนวันพ่อ

คำว่าพ่อ ใครหนอ นั้นคือท่าน
พระคุณนั้น งามเลิศ ประเสริฐศรี

ทั้งพฤกษา พสุธา หรือวารี
ก็ไม่มี สิ่งใด เทียบพระคุณ

หลังทำงาน การท่าน ก็เหนื่อยแรง
เมื่อยามแจ้ง สาดแสง รับอรุณ

ท่านตื่นเช้า ทำงาน มาเจือจุน
คอยเกื้อหนุน ครอบครัว ให้ร่มเย็น

ก็เพราะว่า พ่อรัก สลักจิต
ท่านจึงคิด ด่า ว่า ยามที่เห็น

หากท่านว่า ด่าเรา อย่าเพิ่งเซ็ง
ก็จงเป็น ลูกที่ดี เสมอไป

เมื่อเราจาก ไปไกล ท่าเป็นห่วง
สิ่งทั้งปวง มิห่วงมา เทียมสิ่งไหน

ไม่ว่าเรา อยู่แห่งหน ตำบลใด
ท่านก็ยัง มีใจ ให้ทุกวัน

หากชาตินี้ ตอบแทนคุณ ไม่ได้หมด
ก็จะขอ แทนทด ในวันหลัง

หากชาติหน้า ที่จริง อีกกี่วัน
ขอวันนั้น เป็นลูก พ่อต่อสักครา
กลอนวันพ่อ

พ่อแนะนำแนวทางสร้างชีวิต
ปลูกความคิดเสริมปัญญา
รู้หน้าที่
พ่ออบรมทุกท่วงท่าประดามี
พ่อช่วยชี้อนาคตให้งดงาม

คำว่าพ่อใครหนอนั้นคือท่าน
พระคุณนั้นงามเลิศประเสริฐศรี
ท่านทำงานทุกวันเหนื่อยนั้นไม่มี
เงินเหล่านี้เพื่อลูกยาไม่อับจน
วันที่ 5 ธันวานั้นมาถึง
ลูกคำนึงถึงพระคุณที่มากผล
ไม่มีพ่อลูกไม่เกิดมาเป็นคน
ขอน้อมตนทดแทนคุณพ่อนี้เอย
โดยคุณ : ธารน้ำ เกเจอร์

กลอนวันพ่อ 

กลอนวันพ่อ 

เปรียบดั่งเพชรเม็ดขาวขัดเกลาบุตร
ให้บริสุทธิ์ผุดผงาดสะอาดใส
พระคุณสูงล้ำกว่านภาลัย
พระคุณใดจะใหญ่เท่าพ่อเรามี
จะเคารพสรรเสริญเยินยอยิ่ง
เหนือทุกสิ่งในหล้ากว่าศักดิ์ศรี
จะตอบแทนตราบสิ้นชีวินมี
เอ่ยวจี "หนู(ผม)รักพ่อ"ขอเทิดทูล

กลอนวันพ่อ

5 ธันวาวันพ่อก่อเกิดสุข
สร้างเสริมลูกเผ่าไทยขยายผล
ลูกขอกราบแทบเท้า เอามงคล
ลูกทุกคนรักพ่อขอแทนคุณ
งานพ่อหนักลูกประจักษ์ในดวงจิต
ขออุทิศ กายใจ สนับสนุน
ลูกทุกคนรักพ่อพร้อมเทิดทูน
ขอเนื้อบุญจงบันดาลผสานใจ
ทั่วแผ่นดินถิ่นแคว้นแดนเหนือใต้
ทรงห่วงใยเสริมสร้างทางสดใส
ให้รักษ์น้ำรักษ์ดินตราบสิ้นใจ
ขาดสิ่งใดก็ไร้ค่าพาเศร้าตรม
เมื่อดินดำน้ำชุ่มไม่กลุ้มจิต
สร้างชีวิตเสริมชีวาพาสุขสม
สุขภาพดี
ถ้วนหน้าธันวาคม
ชาวโลกชมพ่อไทยจากใจจริง

กลอนวันพ่อ

คำสอนพ่อกลั่นมาจากรัก
คำสอนพ่อประจักษ์ให้เห็น
คำสอนพ่อสอนเราเช้าเย็น
คำสอนพ่อหวังเห็นเราทำดี

กลอนวันพ่อ

พระคุณพ่อ ผู้ก่อเกิด กำเนิดลูก
เฝ้าพันผูก ปลูกฝัง คำสั่งสอน
คอยถนอม กล่อมเกลี้ยง เลี้ยงอาทร
คุณบิดร มารดา ค่าอนันต์

กลอนวันพ่อ 

กลอนวันพ่อ

ลูกไม่มี สิ่งใด จะแทนทด
มีเพียงบท กาพย์กลอน เป็นของขวัญ
แด่ร่มโพธิ์ ร่มไทร ใจผูกพัน
เป็นมิ่งขวัญ ของลูก ปลูกความดี


ที่มาจาก dmc.tv และ th.wikipedia.org/wiki/วันพ่อแห่งชาติ


ตรวจหวย 16 ธันวาคม 2555 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 16/12/2555

สลากกินแบ่งรัฐบาล
สวัสดีครับหลังจากหวยงวดล่าสุดออกไป เมื่อครั้งที่แล้ว งวดต่อไปนี้คือ หวยงวด 16 ธันวาคม 2555 ซึ้งแน่นอน หลายคนกำลังหาที่ตรวจหวย หรือ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล สักที่เพื่อความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำจากกองสลากกินแบ่ง เราพร้อมบริการตรวจหวยที่ฟรีและรวดเร็วพร้อมหวยออกเพื่อทุกท่านจะได้ลุ้นกันแบบสุดๆไปเลย หวยงวด  1 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมาออกแปลกมาก หลายท่านคงทราบแล้ว
มันได้ออกมาแบบ ทั้งบนและล่างสองตัวท้ายตรงกัน และเลขอื่นๆยังออกมาใกล้เคียงกันมาก ทำเอาหลายคนถึงกับอึ้งกันไปเลย มันออกมา
01 ธันวาคม 2555ใบตรวจหวย110443303 434 489 55343
อย่างที่เห็นครับ ห้าๆๆๆๆๆ

ตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 2555 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
หวยจะออกเวลาประมาณ สี่โมงเย็น อย่าลืมติดตามกันได้ที่นี่เลยนะครับ อัพเดทก่อนใคร

รางวัลที่ 1
529524
รางวัลละ 2,000,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว
008 734 745 778
รางวัลละ 2,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว
72
รางวัลละ 1,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
529523 529525
รางวัลละ 50,000 บาท
016169 299611 388078 524517 751749
สลากกินแบ่งรัฐบาล หากถูกรางวัล ตรวจหวย รางวัลละ 100,000 บาท
สลากกินแบ่งรัฐบาล
361578 464041 571881 691885 868594 871878 896699 896976 931834 981517
สลากกินแบ่งรัฐบาล หากถูกรางวัล ตรวจหวย รางวัลละ 40,000 บาท
021288 150489 207531 419851 515128 626564 698851 736865 888948 957202 080263 165705 249734 461908 541766 634034 715318 739003 898081 959717 087061 170969 277554 464644 581070 665228 718116 795831 910416 969863 122016 188258 386287 468821 593381 670382 730293 811537 912407 974503 147193 207114 398098 491037 618665 684954 734287 839343 955987 982227
สลากกินแบ่งรัฐบาล หากถูกรางวัล ตรวจหวย รางวัลละ 20,000 บาท
003253 124049 167936 249215 341642 427895 571223 671929 830564 930668 024246 126909 170925 249542 372839 431062 589370 707804 832541 938482 038906 127588 176435 252046 378206 443127 612018 710420 838630 962805 049189 133565 190229 255741 385116 462969 615423 714869 840051 962989 062106 137429 205996 260214 392771 482126 619164 739220 865183 963149 065037 138050 209100 265460 405736 485742 637985 756402 871353 963922 069170 158146 221043 278587 411807 501966 639655 776045 896961 965962 086126 158848 224816 286705 414310 523135 653244 782388 902951 968199 087526 161643 225762 301631 414427 538228 657291 804931 904389 993182 121005 167159 226722 335051 421012 559294 659377 814467 927330 996884
สลากกินแบ่งรัฐบาล หากถูกรางวัล ตรวจหวย รางวัลละ 10,000 บาท


เว็บไซต์อื่นๆที่บริการตรวจหวยนะครับ
http://lotto.join.in.th/
http://xn--12casb7bza5aic6fgsir0c2hkj4a5xif.thlive.com/
งวด 16 ธันวาคม 2555
http://lotto.join.in.th/result.php?myselect=551216

ผลการตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจสลากรัฐบาล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยตัวเลข ตรวจหวย ตรวจหวยรัฐบาล ตรวจหวยย้อนหลัง ตรวจ ผล สลากกินแบ่ง รัฐบาล สลากกินแบ่ง กองสลาก ตรวจผลสลากกินแบ่ง ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล กองสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยออนไลน์ เลขเด็ด ตรวจหวยงวดนี้ หวย ตรวจสลาก ตรวจสลากกินแบ่ง

บริการอื่นๆนอกจากตรวจหวย 16 ธันวาคม 2555นี้ อิอิ ตรวจหวยแล้วเครียดอย่าลืมดู
ชิงร้อยชิงล้าน 16/12/2012 ชิงร้อย 16 ธันวาคม 2555 กันนะครับ
แล้วยังรวมไปถึงชมมวย ไทยไฟท์ 16 ธันวาคม 2555 ก็ได้ครับ สนุกไม่แพ้กัน รับรอง!!วิธีการอนุรักษ์ประเพณีไทยให้คงอยู่

สวัสดี วันนี้เราลองมาฟังเสียงจากคนไทยที่เสนอแนะนำเกี่ยวกับการรักษาประเพณีไทยความเป็นไทยไว้ เพื่อประเพณีไทยของเราจะอยู่ยาวนานแก่ลูกหลานต่อไป
ประเพณีไทย
ประเพณีไทย


ผู้หญิงท่านหนึ่งเสนอว่า
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของสังคมไทยเราก็มีหลายอย่างนะค่ะ แล้วแต่ละอย่างก็อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน แต่ทว่าปัจจุบัน สิ่งต่างๆเหล่านี้กับเลือนหายไปพร้อมกับมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแทนที่ จึงทำให้ผู้คนไม่เห็นความสำคัญ เราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ไม่อยากให้ประเพณีเหล่านั้นสูญหาย แต่วิธีอนุรักษ์ก็มีหลายๆอย่างแตกต่างกันออกไปนะ เช่น

1. การค้นคว้าวิจัยควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของไทยในด้านต่างๆ ของท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค และประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น มุ่งศึกษาให้รู้ความเป็นมาในอดีต และสภาพการณ์ในปัจจุบัน

2. การอนุรักษ์ โดยการปลุกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ สร้างจิตสำนึกของความเป็นคนท้องถิ่นนั้นๆ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพื่อแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของชุมชน อันจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย

3. การฟื้นฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่กำลังสูญหาย หรือที่สูญหายไปแล้วมาทำให้มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม

4. การพัฒนา ควรริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานในการรวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพควรนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อต่อยอดใช้ในการผลิต การตลาด และการบริหาร ตลอดจนการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. การถ่ายทอด โดยการนำภูมิปัญญาที่ผ่านมาเลือกสรรกลั่นกรองด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบและรอบด้าน แล้วไปถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์และปฎิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ

6. ส่งเสริมกิจกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

7. การเผยแพร่แลกเปลี่ยน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง โดยให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ด้วยสื่อและวิธีการต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

8. การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน ผู้ดำเนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีการยกย่องประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่างๆ

ประเพณีไทย
ประเพณีไทย


และผู้ชายก็ให้ความเห็นเหมือนกันเกี่ยวกับการอนุรักษ์ประเพณีไทยของเรา
สืบสานให้คงอยู่ต่อไป โดยการ ให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ครับ เช่น การจัดให้เยาวชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วม กับกิจกรรมที่ดีๆ แล้วพวกเขาเหล่านั้น รู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วม อาจจะเป็นกิจกรรมหารายได้สร้างวัด หรือมีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้มาแสดงความสามารถ เช่น อาจจะมี เวทีดนตรี กิจกรรมกีฬา หรือเป็นเรื่องอะไรก็ได้ ที่สอดแทรก อู่ในงานประเพณี ของท้องถิ่น อย่างที่หมู่บ้านท้องถิ่นของผม(อุดรธานี) ก็จะมีเวทีแสดงดนตรี ในงานบุญ เทศกาลต่างๆ มีการจัดแข่งกีฬา ของเยาวชนและคนในชุมชน สรุปก็คือ ดึงคนรุ่นใหม่เข้ามา โดยใช้สิ่งที่เขาสนใจ แล้วเขารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีครับ ได้ผลแน่นอนครับ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความต่อเนื่อง ของ การทำกิจกรรมครับ แล้วเขาจะเฝ้ารออย่่างใจจดใจจ่อเลยครับ ว่าเมื่อไหร่เขาจะได้เข้ามามีส่วนร่วมอีกครั้ง กับการได้อนุรักษ์ประเพณี ที่เขารู้สึกว่าดีงาม

หากใครมีความคิดเห็นดีๆ เกี่ยวกับประเพณีไทย คอมเม้นต์ไว้เลยนะครับผม ขอบคุณครับ

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

หวย เรื่องของหวยกับคนไทย หวยไช่ประเพณีไทยหรือไม่


จริงๆแล้วหวยกับคนไทยนี่มาตั้งแต่นมนาน และคนไทยชอบที่จะเล่นหวย คาดว่าน่าจะช่วงรัชกาลที่ สาม (พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) ซึ่งเป็นช่วงขาดแคลน ข้าวยากหมากแพง คนไม่ยอมนำเงินมาใช้ เอาเงินไปฝังไว้ในดิน ต่อมาได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการตั้งหวย จึงโปรดเกล้าฯ ให้จีนหงตั้งโรงหวยขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้น

หวยในระยะแรกจะเล่นอยู่ในกลุ่มชาวจีน เรียกว่า "ฮวยหวย" (花會) แปลว่า ชุมนุมดอกไม้ เพราะเริ่มแรกเขียนตัวหวยเป็นรูปดอกไม้ ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นชื่อคนจีน โดยทำเป็นแผ่นป้ายเล็กๆ จำนวน 34 ป้าย แล้วเขียนชื่อของผู้มีชื่อเสียงในสมัยโบราณเอาไว้บนป้าย ให้แทงว่าจะออกเป็นชื่อใคร ถ้าทายถูกเจ้ามือจ่าย 30 ต่อหนึ่ง ต่อมาเมื่อการพนันแพร่ระบาดสู่สังคมไทย จึงได้มีการออกหวยที่เป็นอักษรไทย (ซึ่งใช้ตัวอักษร 36 ตัวเท่านั้น) จึงมีชื่อเรียกว่า "หวย ก ข" โดยโรงหวยเป็นของรัฐที่มีเอกชน เป็นผู้ได้รับสัมปทานดำเนินการ ทั้งนี้นายอากรหวย ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น "ขุนบาล" หรือ "ขุนบาน" โดยรายได้จากอากรหวยมีเป็นจำนวนมาก และได้กลายเป็นรายได้ที่สำคัญของรัฐ

ความต้องการเล่นหวยมีมากกว่าที่รัฐจะจัดให้เล่นได้ จึงได้เกิดขุนบานเถื่อนขึ้นทั่วประเทศ ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดำริ ที่จะยกเลิกการเล่นพนัน แต่เนื่องจากอากรหวยเป็นรายได้ที่สำคัญ จึงได้ทรงยกเลิกอากรบ่อนเบี้ยก่อน และค่อยมีการยกเลิกอากรหวยในสมัยรัชกาลที่ 6
ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ได้มีการออกล็อตเตอรีขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อหารายได้บำรุงการกุศล และได้มีการออกล็อตเตอรีในวาระพิเศษอีกหลายครั้ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบำรุงสาธารณกุศล จนกระทั่งรัฐบาลภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ใน พ.ศ. 2475 ได้ให้มีการออกล็อตเตอรี่เป็นประจำ และในปี พ.ศ. 2482 ได้มีการจัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้มีการออกล็อตเตอรี่เป็นประจำ การเล่นหวยจึงได้เปลี่ยนมาใช้เลขท้าย ของล็อตเตอรี่ เป็นการออกหวยแทนหวย ก ข แบบเดิม


ตัวอย่าง "หวยบนดิน"

สลากกินแบ่งรัฐบาล คือล็อตเตอรีชนิดหนึ่งในประเทศไทย ผู้ที่ต้องการจะขายต้องขออนุญาตจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อน ในปัจจุบันออกทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน ยกเว้น
งวด 1 มกราคม เปลี่ยนไปออกรางวัลในวันที่ 30 ธันวาคม ปีก่อนหน้า เนื่องจากเป็นวันขึ้นปีใหม่
งวด 1 พฤษภาคม เปลี่ยนไปออกรางวัลในวันที่ 2 พฤษภาคม เนื่องจากตรงกับวันแรงงานแห่งชาติ

สรุปแล้วว่า หวยนั้นไม่ไช่ประเพณีไทยอย่างแน่นอน ท่านสามารถหาความหมายของคำว่าประเพณีไทยได้ที่นี่
ความหมายของคำว่า ประเพณีไทย
เว็บไซต์ที่บริการตรวจหวยนะครับhttp://lotto.join.in.th/

http://xn--12casb7bza5aic6fgsir0c2hkj4a5xif.thlive.com/
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล


https://www.facebook.com/checksiamlotto

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผลการประกวดรางวัลต่างๆ ลอยกระทง ม.ขอนแก่น 2555

งาน "ลอยกระทง ม.ขอนแก่น 2555"
งานเริ่มตั้งแต่ 14.00น. มีขบวนแห่จากหลายๆคณะ
ช่วงเย็นมีประกวดนางนพมาศ กิจกรรมต่างๆจากนักศึกษา

Photo: ขอเชิญชวนร่วมงาน "ลอยกระทง ม.ขอนแก่น 2555"งานเริ่มตั้งแต่ 14.00น. มีขบวนแห่จากหลายๆคณะช่วงเย็นมีประกวดนางนพมาศ กิจกรรมต่างๆจากนักศึกษาอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับ ไม่มีคู่ไม่เป็นไร หาเอาข้างหน้า!! อิอิ

เอาผลการประกวดรางวัลต่างๆ งานลอยกระทงมาฝากจ้าา ลอยกระทง ม.ขอนแก่น 2555

กระทงใหญ่(ศิลปวัฒนธรรมประยุกต์) : สถาปัตยกรรมศาสตร์
กระทงใหญ่(อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม) : วิทยาศาสตร์
ขบวนแห่ : 1.วิทยาศาสตร์ 2.เทคนิคการแพทย์ 3.สัตวแพทย์
นางนพมาศ : "น้องใบเตย ปี2 คณะวิทยาการจัดการ"

Photo: เอาผลการประกวดรางวัลต่างๆ งานลอยกระทงมาฝากจ้าา

กระทงใหญ่(ศิลปวัฒนธรรมประยุกต์) : สถาปัตยกรรมศาสตร์
กระทงใหญ่(อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม) : วิทยาศาสตร์
ขบวนแห่ : 1.วิทยาศาสตร์ 2.เทคนิคการแพทย์ 3.สัตวแพทย์
นางนพมาศ : "น้องใบเตย ปี2 คณะวิทยาการจัดการ"

Credit(ภาพน้องเตย) : Canonarm Photographer
[Admins : Yoghurt]


(ภาพน้องใบเตย)
Photo: ผ่านไปแล้ว กับงานลอยกระทง
นางนพมาศคนนี้สวยจุงเบยยย

"กุ๊กกิ๊ก ปี4 คณะวิทยาการจัดการ"
Credit : Kik GossipGirls
[Admins : Yoghurt]

"กุ๊กกิ๊ก ปี4 คณะวิทยาการจัดการ" Credit : Kik GossipGirls [Admins : Yoghurt]

Photo: สาวๆคณะนี้ น่ารักเนอะ ^___^

"เบลล์+ใบเฟิร์น ปี4 คณะนิติศาสตร์"
Credit : ดาวคณะ
[Admins : Yoghurt]
"เบลล์+ใบเฟิร์น ปี4 คณะนิติศาสตร์" Credit : ดาวคณะ [Admins : Yoghurt]

"ใบเตย ปี2 คณะวิทยาการจัดการ อันดับ1 นางนพมาศ"
"มิ้น ปี3 คณะเทคโน อันดับ2 นางนพมาศ+ขวัญใจศิษย์เก่า"
Photo: อิจฉาท่านอธิการจังเลยย ^__^

"ใบเตย ปี2 คณะวิทยาการจัดการ อันดับ1 นางนพมาศ"
"มิ้น ปี3 คณะเทคโน อันดับ2 นางนพมาศ+ขวัญใจศิษย์เก่า"

สถานะโดนๆ สถานะเฟสบุ๊คโดนๆ สถานะ facebook ให้กำลังใจ

สถานะ facebook ให้กำลังใจ

อย่า "คิดมาก" กับก้าวที่ผ่านพ้น..
อย่า "กังวล" กับก้าวที่ยังมาไม่ถึง..
 อย่า "กลัว" ถ้ายังไม่เดินสักก้าวหนึ่ง..
อย่า "รำพึง" จนไม่กล้าจะก้าวเดิน..!!

//
คนเราก็เป็น แบบนี้ กันทั้งนั้น
มีสุขสันต์ โศกเศร้า เท่ากันแหละหนา
ความสำเร็จ แต่ละครั้ง กว่าจะได้มา
ต้องแลกด้วย เหงื่อและน้ำตา แทบทุกคน
//
ในวันที่เราเจอปัญหา..บางครั้งเราต้องการแค่ใครสักคน ที่จะกอดเราไม่ยอมปล่อย.. จนกว่าเราจะดีขึ้น
ในวันที่เราเจอปัญหา..บางครั้งเราต้องการแค่ใครสักคน ที่จะกอดเราไม่ยอมปล่อย.. จนกว่าเราจะดีขึ้น
เธอบอกต้องการกำลังใจ
ในวันที่หัวใจเธออ่อนล้า
อยากบอกให้เธอลองหลับตา
แล้วนึกถึงเวลาเราคู่กัน
ฉันจะอยู่ข้างๆเสมอ
ทุกเวลาที่เธอนึกถึงฉัน
และตราบใดที่เธอไม่ลืมกัน
ก็จะเจอฉันเมื่อเธอนั้น” ลืมตา”

คำว่า “เหนื่อยไหม” จากคนบางคนกลับทำให้เรา “หายเหนื่อย”
เหนื่อยไหม” จากคนบางคนกลับทำให้เรา “หายเหนื่อย

ถึงแม้…เราไม่ใช่คนที่จะ "เข้าใจ" เธอทุกอย่าง


ในวันที่ท้อ อย่าคิดว่าไม่เหลือใคร ส่องกระจกแล้วยิ้มไว้ ไม่เหลือใคร ก็ยังเหลือตัวเราเอง

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลอยกระทงออนไลน์ ภาพการ์ตูนวันลอยกระทง 2012 หรือ 28 พ.ย. 2555 นี้

 ภาพการ์ตูนวันลอยกระทง 2012 หรือ 28 พ.ย. 2555 นี้

ภาพการ์ตูนวันลอยกระทง 2012 หรือ 28 พ.ย. 2555 นี้
แหม วันลอยกระทงปีนี้ก็มาถึงเสียที สำหรับใครที่เฝ้ารอ วันนี้มีภาพการ์ตูนวัยลอยกระทงปีนี้มาฝากจ้าๆๆ
ล้อเลียนๆสนุกๆขำขำกันนะครับ ใครว่างๆหรือไม่ได้ไปลอยกระทง ลองมา ลอยกระทงออนไลน์ 
ขอความกรุณาอย่าดราม่า อิอิ

วันลอยกระทง ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวไทยทุกคน วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 มักตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ประเพณีลอยกระทง นี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป


วันลอยกระทง 2554 
การลอยกระทงในประเทศไทยมีมาตั้วแต่ครั้งสุโขทัย 
      การลอยกระทงในเมืองไทย มีมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัย เรียกว่า การลอยพระประทีป หรือ ลอยโคม เป็นงานนักขัตฤกษ์รื่นเริงของประชาชนทั่วไป ต่อมานางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์สนมเอกของพระร่วง ได้คิดประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นรูปกระทงดอกบัวแทนการลอยโคม การลอยกระทงหรือลอยโคมในสมัยนางนพมาศ กระทำเพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทที่แม่น้ำนัมมทานทีซึ่งเป็นแม่น้ำสายหนึ่งอยู่ในแค้วนทักขิณาบถของประเทศอินเดีย ปัจจุบันเรียกว่า แม่น้ำเนรพุททา

มาลอยกระทงออนไลน์กันดีกว่า
 กระทง,ลอยกระทง ประวัติวันลอยกระทง, วันลอยกระทง ภาษาอังกฤษ, ประวัติลอยกระทง, วันลอยกระทง 2555, งานลอยกระทง, เทศกาลลอยกระทง, กิจกรรม วันลอยกระทง, ลอยกระทง 55, ลอยกระทง 2555, วันลอยกระทงปีนี้, วันลอยกระทง 28 พฤศจิกายน, วันลอยกระทง 28 พ.ย., 28 พ.ย. วันลอยกระทง, 28 พ.ย. 55, 28 พ.ย. 55 วันลอยกระทง, ลอยกระทง สุโขทัย, ลอยกระทงสุโขทัย 2555, ลอยกระทง สุโขทัย 55, สถานที่เที่ยวลอยกระทง 2555,28 พ.ย. 55,28 พ.ย. 55 วันลอยกระทง,28 พ.ย. วันลอยกระทง,กิจกรรม วันลอยกระทง,งานลอยกระทง,ประวัติลอยกระทง,ประวัติวันลอยกระทง,ประวัติวันสำคัญของไทย,ลอยกระทง 2555,ลอยกระทง 55,ลอยกระทง สุโขทัย,ลอยกระทงสุโขทัย 2555,วันลอยกระทง 2555,วันลอยกระทง 28 พ.ย.,วันลอยกระทง 28 พฤศจิกายน,วันลอยกระทง ภาษาอังกฤษ,วันลอยกระทงปีนี้,วันลอยกระทงวันที่เท่าไร,วันสำคัญของไทย,สถานที่เที่ยวลอยกระทง 2555,เทศกาลลอยกระทง

ทำไมต้อง สยาม ความหมายของคำว่า สยาม ที่เรียกประเทศไทย

สวัสดีครับ วันนี้มีเกล็ดความรู้มาแนะนำกัน โดยเฉพาะคนที่ยังไม่ทราบความหมายของคำว่าสยาม ที่เคยๆได้ยินบ้างหูกันมาแล้วบ้างมากมาย
ทำไมต้อง สยาม ความหมายของคำว่า สยาม ที่เรียกประเทศไทย

จริงๆแล้วคำว่า สยาม อาจเป็นคำมาจากภาษาสันสกฤตว่า ศยาม ซึ่งแปลว่า สีดำ สีคล้ำ สีทอง ฯลฯ เพราะคนไทยเราสมัยก่อนมีสีผิวสีดำ ต่างชาติเลยเรียกคนไทยว่า สยาม ซึ้งก็เป็นชื่อเรียกของประเทศไทยในสมัยโบราณเช่นเดียวกัน ได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็น "ไทย" เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา เนื่องมาจากอาณาจักรสยามนี้ประกอบด้วยคนหลายชาติพันธุ์ อาทิ ไท ลาว มอญ ญวน เขมร แขก จีน ฝรั่ง และมลายู พระมหากษัตริย์ไทยจึงเรียกดินแดนแห่งนี้ว่า ประเทศสยาม เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
สยามเป็นชื่อดินแดนและกลุ่มชนไม่จำกัดชาติพันธุ์ ซึ่งอาจอธิบายได้ว่าสยามเป็น "พวกร้อยพ่อพันแม่" คือ มิได้หมายถึงชนชาติใดชนชาติหนึ่ง แต่อาศัยลักษณะภายนอกเป็นตัวกำหนด เช่น ใช้เรียกผู้ทำมาหากินกันในบริเวณตาน้ำพุที่ผุดจากแอ่งดินอ่อนหรือดินโคลน หรืออาจใช้เรียกผู้ที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำโขง

ตามหลักฐานของลาลูแบร์นั้น คนในประเทศไทยได้เรียกเผ่าพันธุ์ของตนเองว่า ไทย ตั้งแต่สมัยอาณาจักรอยุธยาแล้ว โดยได้บันทึกไว้ว่า ชาวสยามเรียกตนว่า ไทย (Tàï) แปลว่า อิสระ อันเป็นความหมายตามศัพท์ในภาษาของพวกเขาอยู่ในปัจจุบัน คำว่า สยาม กับ ไทย เป็นสองคำที่มีความแตกต่างกัน แต่หมายถึงพลเมืองของประเทศเดียวกัน

นายปรีดี พนมยงค์ เคยเขียนไว้ว่า มีการใช้ชื่อสยามมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี จนถึงสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงนำกฎหมายเก่ามาชำระและรวบรวมเป็นกฎหมายตราสามดวง ชื่อประเทศได้รับการบันทึกเป็นภาษาบาลีว่า "สามปเทส" สาม หรือ สามะ แปลว่าความเสมอภาค ส่วน ปเทส แปลว่า ประเทศ แต่ฝรั่งออกเสียงเพี้ยน เป็นเซียมหรือไซแอม

สุดท้ายแล้วจะไทยหรือสยาม ก็เป็นอันเดียวกัน ร่วมสามัคคีกัน รักกันเข้าไว้ ทุกอย่างก็จะดีเอง

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หากย้อนอดีตได้ สัก 5 -10 ปีหรือมากกว่านี้ ท่านคิดถึงอะไรที่บอกถึงความเป็นไทย

หากย้อนอดีตได้ สัก 5 -10 ปีหรือมากกว่านี้ ท่านคิดถึงอะไรที่บอกถึงความเป็นไทย

สวัสดีเช่นเคยครับ กลับมาพบกับผม นักอนุรักษ์ประเพณีไทยและคำถามย้อนๆความหลังนิดหนึ่ง ฮ่าๆ
เชื่อว่าส่วนมากที่เข้ามาอ่านเว็บนี้จะเป็นคนไทย เราเลยตั้งคำถามแบบย้อนอดีต เพื่อคิดถึงสิ่งเดิมทีที่มีมาก่อนนี้ อาจจะไม่มีเห็นในปัจจุบันแล้วหรือยังมีให้เห็นอยู่ หากพูดถึงประเพณีไทย หรือความเป็นไทยแล้ว หลายคนจะคิดถึงเรื่องอะไร เมื่อประมาณ 5-10ปีหรือมากกว่านั้น
การละเล่นของเด็กไทย


สำหรับผมแล้ว คิดถึงการแสดงที่ตัวเองได้ร่วมแสดงเกี่ยวกับการละเล่นของเด็กไทย ประกอบเพลงให้ชาวต่างชาติได้ดูและ เล่นกับเรา วันนั้นผมจำได้ว่า ชาวต่างชาติมีความสุขมาก และผมเองเช่นเดียวกัน มันเป็นการแสดงที่วิเศษสุดๆเลยทีเดียว ผมยังเด็กอายุได้ประมาณ 13 ปี (ตอนนี้ก็เลยมานานมากแล้ว คงไม่ต้องถามอายุปัจจุบันนะครับ อิอิ) การแสดงครั้งนั้นมันทำให้ผมได้ของรางวัลและเสียงปรบมือหลังจบการแสดง
เด็กๆเราก็ดีใจอะครับ เมื่อได้เจอภาพแบบนั้น
แล้วท่านละครับ หากย้อนอดีตได้ สัก 5 -10 ปีหรือมากกว่านี้ ท่านคิดถึงอะไรที่บอกถึงความเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงที่ท่านเคยพบเคยเจอหรือแม้แต่ท่านได้มีส่วนร่วมด้วยเหมือนที่ผมเล่ามาข้างต้น
สามารถแบ่งปันกันได้ครับผม