วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วันงดสูบบุหรี่โลก 2556 คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2556

World No Tobacco Day
คำขวัญวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2556 "Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship" "ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต"
วันงดสูบบุหรี่โลก คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2556


Read more... : http://www.thlive.com/forums/topic/world-no-tobacco-day-2556


ทุกคนก็คงจะรู้ถึงโทษของการสูบบุหรี่กันอยู่แล้วว่า มันส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไร แต่หลายคนก็ยังเลือกที่จะสูบมัน บางคนเลือกที่จะสูบบุหรี่เพียงเพราะความเท่ห์จนในที่สุดก็ติดเป็นนิสัย และเนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีนั้น เป็น วันงดสูบบุหรี่โลก และ วันงดสูบบุหรี่โลก 2556 ใกล้มาถึงแล้ว แถมตอนนี้ก็ได้มี คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2556 ออกมาแล้วเช่นกัน และเพื่อให้ทุก ๆ คนได้เข้าใจถึงความเป็นมาของ วันงดสูบบุหรี่โลก กระปุกดอทคอม จึงมีบทความเกี่ยวกับ วันงดสูบบุหรี่โลก มาฝาก และลองใช้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการเลิกบุหรี่กันดีไหม?

          วันงดสูบบุหรี่โลก เริ่มมีการจัดงานครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2531 เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่ใช้ชื่อว่า World Spidemic ซึ่งสื่อถึงการสูบบุหรี่ที่เป็นเหมือนโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก โดยในวันงดสูบบุหรี่โลกในแต่ละปี ก็จะมีคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกที่แตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้

           คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2531 คือ บุหรี่หรือสุขภาพ ต้องเลือกสุขภาพ (Between tobacco and the health, choose health)

           คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2532 คือ พิษของบุหรี่ต่อสตรี  ยิ่งมีมากกว่าบุรุษ (Women and Tobacco: Added risk)

           คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2533 คือ เติบโตอย่างสดใส  ห่างไกลจากภัยบุหรี่ (Growing up without tobacco)

           คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2534 คือ สถานที่สาธารณะและยวดยานปลอดบุหรี่ (Public places and transport:  Better be tobacco free)

           คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2535 คือ ที่ทำงานปลอดบุหรี่ สุขภาพดี  ชีวีปลอดภัย (Tobacco free work places: Safer and healthier)

           คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2536 คือ บุคลากรสาธารณสุขร่วมสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ (Health services, our window to a tobacco – free world)

           คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2537 คือ ทุกสื่อร่วมใจต้านภัยบุหรี่ (The media against tobacco)

           คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2538 คือ บุหรี่ก่อความสูญเสียมากกว่าที่คุณคิด (Tobacco costs more than you think)

           คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2539 คือ ศิลปะและกีฬาไม่พึ่งพาบุหรี่ (Sport and the arts: play it tobacco free)

           คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2540 คือ ผนึกกำลังเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ (United for a Tobacco – free world)

           คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2541 คือ คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ (Growing up without tobacco)

           คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2542 คือ อนาคตมีคุณค่า เมื่อบอกลา...เลิกบุหรี่ (Leave the pack behind)

           คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2543 คือ บุหรี่คร่าชีวิต  อย่าหลงผิดตกเป็นเหยื่อ (Tobacco kills don’t be Duped)

           คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2544 คือ เห็นใจคนรอบข้าง  ร่วมสร้างอากาศสดใส  ปลอดจากภัยควันบุหรี่ (Second-Hand Smoke: Let’s Clear the Air)

           คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2545 คือ กีฬาปลอดบุหรี่  ส่งผลดีต่อสุขภาพ (Tobacco Free Sports – Play it clean)

           คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2546 คือ ภาพยนตร์ปลอดบุหรี่  ส่งผลดีต่อเยาวชน (Tobacco free films tobacco free fashion)

           คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2547 คือ บุหรี่ : ยิ่งสูบ...ยิ่งจน (ครอบครัวปลอดบุหรี่ จะมั่งมีและแข็งแรง) (Tobacco and Poverty (A Vicious Circle))

           คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2548 คือ ทีมสุขภาพร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่ (Health Professionals and Tobacco Control)

           คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2549 คือ บุหรี่ทุชนิดนำชีวิตสู่ความตาย (Tobacco: Deadly in any form or disguise)

           คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2550 คือ ไร้ควันบุหรี่  สิ่งแวดล้อมดี  ชีวีสดใส (100% Smoke-Free Environments: Create and Enjoy)

           คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2551 คือ เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่ (Tobacco - free Youth)

           คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2552 คือ บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย (Tobacco Health Warnings)

           คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2553 คือ หญิงไทยฉลาด ไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่ (Genderand Tobacco Withan Emphasis on Marketing to women)

           คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2554 คือ พิทักษ์สิทธิตามกฏหมาย  มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่ (The WHO Framework Convention on Tobacco Control)

           คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2555 คือ จับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ  (Tobacco Industry Interference)

           คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2556 คือ ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต (Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship)

วันงดสูบบุหรี่โลก 2556

          อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยก็ได้ตระหนักถึงความสูญเสีย ทางด้านชีวิตของประชากรที่เกิดจากการสูบบุหรี่  จึงได้มีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ รวมถึงกำหนดมาตรการต่างๆ โดยการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะพยายามให้เกิดการเลิกสูบบุหรี่ ดังเช่นที่กระทรวงได้ประกาศบังคับใช้มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ให้มีการพิมพ์คำเตือน และโทษของการสูบบุหรี่ที่ข้างซอง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 25 มีนาคม พ.ศ.2548 เป็นต้นมา อีกทั้งยังมีกฏหมายที่ใช้คุ้มครองสุขภาพประชาชน ได้แก่

          1.     พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ที่มีสาระสำคัญในการประกาศเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งแบ่งเขตปลอดบุหรี่ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ

          - เขตปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง เช่น รถยนต์โดยสารประจำทาง ทั้งแบบปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ รวมถึงแท็กซี่ ตู้รถไฟปรับอากาศ และห้องชมมหรสพ

          - เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด เช่น โรงเรียน ห้องสมุด แต่ยกเว้นห้องส่วนตัว

          - เขตปลอดบุหรี่เกือบทั้งหมด เช่น สถานพยาบาล ศูนย์การค้า สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ หากจะสูบก็ให้สูบเฉพาะในเขตสูบบุหรี่

          - เขตปลอดบุหรี่อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของพื้นที่นั้นๆ เช่น ตู้รถไฟโดยสารทั่วไปที่ไม่ใช่แบบปรับอากาศ และร้านขายอาหารทั่วๆ ไป เฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ แต่ต้องจัดเขตสูบบุหรี่ไม่ให้เกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด

          2. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่มีสาระสำคัญในการห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท รวมถึงห้ามขายสินค้าอื่นและแถมบุหรี่ให้ หรือขายบุหรี่แล้วแถมสินค้าอื่น และห้ามการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม


วันงดสูบบุหรี่โลก 2556

โทษของบุหรี่

          การสูบบุหรี่นั้นถือเป็นการทำลายสุขภาพ ทั้งต่อผู้สูบเองและผู้อยู่ใกล้ชิดที่สูดเอาอากาศที่มีควันบุหรี่เข้าไป เพราะควันบุหรี่ประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีสารก่อมะเร็ง ไม่ต่ำกว่า 42 ชนิด ซึ่งสารอันตรายที่สำคัญ เช่น

 คาร์บอนมอนอกไซด์

          ทำให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถจับออกซิเจนได้เท่ากับเวลาปกติ หากได้รับจะเกิดการขาดออกซิเจน ทำให้มึนงง ตัดสินใจช้า เหนื่อยง่าย ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจ

 นิโคติน

          เป็นสารระเหยในควันบุหรี่ มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง มีผลต่อต่อมหมวกไต ทำให้เกิดการหลั่งอิพิเนฟริน ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น หัวใจ เต้นเร็วกว่าปกติ และไม่เป็นจังหวะ หลอดเลือดที่แขนและขาหดตัว เพิ่มไขมันในเส้นเลือด (ก้นกรองไม่ได้ทำให้ปริมาณนิโคตินลดลงได้)

 ทาร์ หรือน้ำมันดิน

          เป็นคราบมันข้นเหนียว สีน้ำตาลแก่ เกิดจากการเผาไหม้ของกระดาษและใบยาสูบ และเป็นสารก่อมะเร็งต่างๆ เช่น มะเร็งปอด, กล่องเสียง, หลอดลม. หลอดอาหาร, ไต, กระเพาะปัสสาวะ และอื่นๆ ร้อยละ 50 ของน้ำมันดินจะไปจับที่ปอด เกิดระคายเคือง ทำให้ไอเรื้อรัง มีเสมหะ

          จากการสำรวจพบว่าผู้ที่เป็นมะเร็งปอดนั้น ร้อยละ 90 เป็นผลเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ โดยมีผลวิจัยระบุว่า ผู้ที่สูบบุหรี่เกินวันละ 1 ซอง จะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 5-20 เท่า

          ผู้ที่สูบบุหรี่ยังเสี่ยงต่อโรคทางเดินหายใจ อาจมีอาการไอเรื้อรัง บางครั้งไอถี่จนไม่สามารถนอนได้ นอกจากนี้ทาร์ในควันบุหรี่จะสะสมอยู่ในปอด จะทำให้เป็นโรคถุงลมโป่งพอง ทำให้หายใจขัด หอบ และหากเป็นเรื้อรังอาจทำให้ถึงแก่ความตายได้ง่ายเช่นเดียวกัน

          นอกจากนั้นยังพบว่าการสูบบุหรี่ ก่อให้เกิดโรคอื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่นโรคกระเพาะอาหารเป็นแผล โรคความดันเลือดสูง โรคตับแข็ง โรคปริทนต์ โรคโพรงกระดูกอักเสบ โรคหลอดลมอักเสบ โรคหัวใจ เป็นต้น และยังส่งผลต่อบุคลิกภาพของผู้สูบบุหรี่อีกด้วย


ผลข้างเคียงต่อบุคคลอื่น

          การสูบบุหรี่นอกจากจะเป็นอันตรายต่อผู้สูบเองแล้ว ยังเป็นอันตรายต่อผู้ใกล้ชิดอีกด้วย คือ หากเด็กได้รับควันบุหรี่ จะป่วยเป็นโรคหลอดลมอักเสบ ปอดบวม หอบหืด หูชั้นนอกอักเสบเพิ่มมากขึ้น หากหญิงมีครรภ์ได้รับควันบุหรี่ จะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มน้อยกว่าปกติ รวมทั้งมีโอกาสแท้ง และคลอดก่อนกำหนด อีกทั้งยังส่งผลต่อทารกในครรภ์ที่อาจทำให้สมองช้ากว่าปกติ มีความผิดปกติทางระบบประสาท และระบบความจำ

          ขณะที่คู่สมรสของผู้สูบบุหรี่ มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอดมากกว่าคู่สมรสที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 2 เท่า มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจ 3 เท่า และเสียชีวิตเร็วกว่าปกติถึง 4 ปีคนทั่วไป

          อย่างไรก็ตาม แม้บุหรี่จะมีโทษมากมาย แต่ก็ยังมีคนสูบ ทำให้รัฐต้องออกมาตรการ หรือกฎหมายควบคุมการสูบบุหรี่ด้วย ทั้ง สวนสาธารณะ, สนามบิน, สถานีรถไฟ, สถานศีกษา, ร้านค้า, ผับ, เธค และสวนอาหาร   เป็นต้น หากฝ่าฝืนก็จะต้องเสียค่าปรับ

          อืม… นอกจากบุหรี่จะมีโทษมหันต์ต่อผู้สูบและคนใกล้ชิดแล้ว การสูบผิดสถานที่อาจทำให้ติดคุก หรือเสียเงินได้เช่นกัน… ฉะนั้นเราลองหันมาเลิกสูบบุหรี่กันดีกว่าไหม เพื่อสุขภาพของคุณเอง รวมทั้งคนที่คุณรักด้วย

Julius Richard Petri บน Google logo วันนี้

Julius Richard Petri คือใคร?

วันนี้ Google มีเรื่องราวดีๆ มาฝาก เราจะมาพูดถึงประวัติของ Julius Richard Petri ผู้ที่เป็นทั้งแพทย์ และนักแบคทีเรียวิทยาชาวเยอร์มันคนแรก ที่เป็นผู้คิดค้น พัฒนาจานเพาะเชื้อ (Petri dish) ที่ปัจจุบันนี้มีใช้กันแพร่หลายในการวิจัยต่างๆ ซึ่งวันนี้ 31 พฤษภาคม 2013 นี้ เป็นวันครบรอบวันเกิด 161 ปี เรามารู้จัก และดูประวัติของ Julius Richard Petri กันดีกว่าครับ


google : Julius Richard Petri
google Julius Richard Petri

ประวัติ Julius Richard Petri

Julius Richard Petri ( จูเลียว ริชาร์ด เพตริ) เกิดวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1852 ที่เบอร์ลิน ประเทศเยอร์มัน เขาเริ่มศึกษาทางการแพทย์ที่ Kaiser Wilhelm Academy ซึ่งเป็นสถาบันการแพทย์ของทางการทหาร และสำเร็จการศึกษาในปี 1876 แต่จากนั้น Julius Richard Petri ได้ทำการศึกษาต่อที่โรงพยาบาล Charite จึงทำให้ได้รับการบรรจุเป็นแพทย์ทหารตั้งแต่ปี 1882 นั่นเอง

Julius Richard Petri
Julius Richard Petri

จนมาถึงปี 1879 Julius Richard Petri ได้เข้ามาทำงานที่ Imperial Health Office ในกรุงเบอร์ลิน ที่แห่งนี้เอง เขาได้เป็นผู้ช่วยให้กับ Robert Koch นักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง ผู้ที่ริเริ่มเทคนิตการเพาะเชื้อบน Agar Plate จาก Petri Dish ของ Julius Richard Petri นั่นเอง จากนั้น Julius Richard Petri ได้เสียชีวิตลงในวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1921 เมือง Zeitz ประเทศเยอร์มัน อายุรวม 69 ปี

Petri Dish
Petri Dish

ผลงานที่น่าสนใจของ Julius Richard Petri

Petri Dish คือ จานเพาะเชื่อ ที่ถือว่าเป็นผลงานที่มีประโยชน์ต่อวงการวิจัยเป็นอย่างมาก ซึ่งจานเพาะเชื้อนี้ สามารถเพาะเลี้ยงเชื้อได้ ด้วยวิธึการเลี้ยงเชื้อแบบแข็ง ซึ่งทำมาจากวัสดุที่เป็นแก้วหรือพลาสติก รูปทรงกระบอกทรงเตี้ย มีฝาปิดผนึก

Petri Dish นี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยนำมาฆ่าเชื้อด้วย สเตอริไรส์ ในหม้อนึ่งความดัน หรือเข้าตู้อบความร้อนที่อุณหภูมิ 160 เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ก็จะสามารถนำมาใช้ใหม่ได้นั่นเอง เพราะฉะนั้นจึงจะสามารถกล่าวได้ว่า Julius Richard Petri เป็นบุคคลสำคัญต่อวงการทางการแพทย์เลยมาจนถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

หวยเด็ด 5 อาจารย์ดัง 1 มิถุนายน 2556

หวยเด็ด 5 อาจารย์ดัง 1 มิถุนายน 2556

ใกล้วันหวยออกเข้ามาทุกที คอหวยที่ยังไม่มีเลขเด็ด หวยดัง ให้ลุ้นรับโชคกันล่ะก็ วันนี้กระปุกดอทคอมขอนำเอา หวยเด็ด 5 อาจารย์ดัง งวด 1 มิถุนายน 2556 มาฝากนักเสี่ยงโชคกันดีกว่า

         โดย หวยเด็ด 5 อาจารย์ดัง จะมีเลขเด็ดอะไรที่น่าสนใจบ้าง ต้องหยิบกระดาษปากกามาเตรียมให้พร้อม แล้วไปจดเลขเด็ด 5 อาจารย์ดัง 1 มิ.ย. 2556 กันเลย
หวยเด็ด 5 อาจารย์ดัง 1 มิถุนายน 2556

วิ่งบน 1

41, 81

681

วิ่งล่าง 3

03, 53

หวยปริศนากองสลาก 1 มิถุนายน 2556

ปริศนากองสลาก 1 มิถุนายน 2556

   ฮั่นแน่..ใครรอทายคำใบ้เด็ด ๆ จาก ปริศนากองสลาก ประจำงวดนี้กันอยู่บ้าง ถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นไม่ต้องรอให้เหนื่อยแล้วจ้า วันนี้มีเลขเด็ดงวดนี้ ปริศนากองสลาก มาฝากกันแล้ว

         ใครสนุกสนานกับการทายปริศนา และอยากตีออกมาเป็นเลขให้ได้ลุ้น ลองมาดู ปริศนากองสลาก งวดนี้ 1 มิถุนายน 2556 แล้วทายคำใบ้ไปพร้อม ๆ กัน ใครรู้แล้วอย่ามัวแต่เก็บไว้ แบ่งเพื่อน ๆ บ้างนะจ๊ะ ขอให้ได้ ขอให้โดน เพี้ยง!


ปริศนากองสลาก 1 มิถุนายน 2556

"สี่เกลอเดินทางรอนแรม ห้าแพร่งทางต้องห้าม สายกลางน่าเดินสัญจร"

แม่จำเนียร 1 มิถุนายน 2556 หวยแม่จำเนียร 1/6/56

หวยแม่จำเนียร 1 มิถุนายน 2556

 หวยจะออกแล้วจ้า ..ใครยังไม่มีเลขเด็ดในใจ ยกมือขึ้น! วันนี้กระปุกดอทคอมมี หวยแม่จำเนียร ซึ่งเป็น เลขเด็ดขายดี จากแม่จำเนียรมาฝากตามคำขอแล้ว ใครถูกใจเลขเด็ดตัวไหนลองไปดู หวยแม่จำเนียร พร้อมกันเลย

         หวยแม่จำเนียร งวด 1 มิถุนายน 2556 มี สิบเลขเด็ดขายดีแม่จำเนียร มาให้ได้เลือกซื้อกันเพียบ ใครชอบเลขเด็ดแม่จำเนียร เลขไหน ไปดู หวยแม่จำเนียร 1/6/56 กันเลยดีกว่า

หวยแม่จำเนียร งวดนี้ 1 มิถุนายน 2556สิบเลขเด็ดงวดนี้

13, 12, 59, 45, 24, 74, 85, 89, 78, 14

เลขเบิ้ล เลขตอง

11, 22, 55, 77

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2556 หวยออกอะไร 1/6/56

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2556 หวยออกอะไรรางวัลที่ 1

935489

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

480 713 716 768

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

90

รางวัลละ 1,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

935488 935490

รางวัลละ 50,000 บาท

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2

640995 714698 772781 900456 994912

สลากกินแบ่งรัฐบาล หากถูกรางวัล ตรวจหวย รางวัลละ 100,000 บาท


ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3

220842 237128 348674 450358 556208 559807 602632 693667 882612 942895

สลากกินแบ่งรัฐบาล หากถูกรางวัล ตรวจหวย รางวัลละ 40,000 บาท

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4

056301 216156 314078 352991 446578 502944 561263 695834 773249 888857 056504 264775 321704 363018 448155 529207 577956 711205 788784 898616 066024 282680 334533 372617 452996 535851 584444 750025 807843 942830 145336 294034 341015 375369 466898 545014 674712 756143 849835 944083 183461 312810 341369 437121 467339 550491 687298 769096 859510 997504

สลากกินแบ่งรัฐบาล หากถูกรางวัล ตรวจหวย รางวัลละ 20,000 บาท

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5

017470 119757 193001 282346 404130 540560 644591 722854 800835 936708 033391 120471 198887 287411 410266 572994 650665 727082 839624 946199 033923 123348 204942 300147 412474 579739 660261 748267 841108 951909 044982 124410 213784 310156 449505 582554 689186 757479 864303 953021 049956 131222 215265 312805 503374 597566 691284 772290 884818 954400 061194 145464 235744 315327 513462 598368 693807 772995 898790 968321 091783 147368 235875 320668 517067 613077 708264 773285 917408 972729 099305 177437 247071 360393 517111 616780 710510 776965 922522 983691 102231 181927 248338 372586 519320 633328 718620 782445 926968 984814 107444 189746 260170 399104 529759 643834 721012 785817 934170 986763


หากท่านใดตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เเล้วถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 
กรุณาตรวจเช็คตัวเลขสลากกินแบ่งที่กองสลากอีกครั้งนะคะ เพื่อความถูกต้อง

ตรวจหวย
เว็บบริการตรวจหวย พร้อมสถิติท่านสามารถดูได้ที่ 
ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล!!งวด 1 มิถุนายน 2556 ได้ที่ 
เวลาประมาณสี่โมงเย็นของวันที่ 1 มิถุนายน 2556


เว็บบริการตรวจหวย พร้อมสถิติท่านสามารถดูได้ที่ ตรวจหวย หวยออก 1/6/56 ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล!!งวด 1 มิถุนายน 2556 ได้ที่ ตรวจหวย 1/6/56 

เลขเด็ด1/6/56 วัดดวงบน 1 มิถุนายน 2556

เลขเด็ดวัดดวงบน 1 มิถุนายน 2556
เลขเด็ดวัดดวงบน 1 มิถุนายน 2556
  ผ่านงวดกลางเดือนไปแป๊บ ๆ ใกล้จะถึงวันหวยออกงวดใหม่ 1 มิถุนายน 2556 กันอีกแล้ว ใครยังไม่มีเลขเด็ดอยู่ในใจ ลองมาดู เลขเด็ดวัดดวงบน หรือ หวยซองวัดดวงบน ที่คอหวยหลายคนรอคอยกันดีกว่า

        เลขเด็ดวัดดวงบน งวดนี้ 1 มิถุนายน 2556 จะมีเลขไหนน่าสนใจ และมีแววจะให้โชคก้อนใหญ่กันบ้าง ต้องลองไปดู เลขเด็ด หวยดัง วัดดวงบน 1 มิถุนายน 2556

เลขเด็ดวัดดวงบน 1/6/56

บน 8

80, 85, 08, 58

485

ตรวจหวย 1 มิ.ย. 56 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิ.ย. 2556
ดาวน์โหลดใบตรวจหวยงวด 1 มิ.ย. 2556
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิ.ย. 2556

เว็บบริการตรวจหวย
เว็บบริการตรวจหวย พร้อมสถิติท่านสามารถดูได้ที่ 
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล!!งวด 1 มิถุนายน 2556 ได้ที่ 
เวลาประมาณสี่โมงเย็นของวันที่ 1 มิถุนายน 2556

หวยเด็ด เลขม้าสีหมอก 1/6/56 งวด 1 มิถุนายน 2556

เลขเด็ดม้าสีหมอก เลขเด็ดงวดนี้ ม้าสีหมอก 1 มิ.ย. 2556 หวยม้าสีหมอก
ได้เวลาลุ้นโชคกันอีกแล้ว ในงวดวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ใครที่กำลังมองหาเลขเด็ด เลขดัง ประจำงวดนี้ เรามีเลขเด็ดจากสำนักม้าสีหมอกมาฝากนักเสี่ยงโชคกันด้วย ข่าวแปลก ๆ เลขเด็ดงวดนี้ มีเพียบ
โดยเฉพาะหวยซองม้าสีหมอกที่มักจะมีเลขวิ่งเด็ด ๆ มาฝากอยู่เป็นประจำ วันนี้มีออกมาให้เห็นกันแล้ว ดังนั้นเราไปดูหวยม้าสีหมอกงวดนี้กันเลยดีกว่าว่า หวยม้าสีหมอกเขามีเลขเด็ดอะไรมาฝากกันบ้าง
เลขเด็ดงวดนี้ม้าสีหมอก 1 มิถุนายน 2556
มาแล้วเด็ดม้าสีหมอก ดูกันได้ที่นี่

เลขเด็ดม้าสีหมอก เลขเด็ดงวดนี้ ม้าสีหมอก 1 มิ.ย. 2556
เลขเด็ดงวดนี้ 1 มิถุนายน
วิ่งบน
3 – 7
35  38  75  78
วิ่งล่าง
2 – 6
12  32  16  36
เลขเด็ดงวดนี้ ,ม้าสีหมอก,ม้าสีหมอก 1 มิถุนายน 2556, เลขเด็ด 1 มิ.ย. , เลขเด็ด 1 มิถนายน, หวยม้าสีหมอก,เลขเด็ดม้าสีหมอก ,เลขเด็ดม้าสีหมอก 1 มิ.ย. ,1 มิถุนายน , เลขเด็ดงวด 1 มิ.ย. ,  เลขเด็ดงวดนี้ 1 มิ.ย. , เลขเด็ด 1 มิถุนายน

เลขเด็ดงวดนี้ม้าสีหมองนำโชคให้เลขเด็ด อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการเสี่ยงโชคนะค่ะ โชคดีร่ำรวยกันถ้วนหน้าค่ะ

ผลหวย

ตรวจหวย 1 มิ.ย. 56 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิ.ย. 2556
ดาวน์โหลดใบตรวจหวยงวด 1 มิ.ย. 2556
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิ.ย. 2556

เว็บบริการตรวจหวย
เว็บบริการตรวจหวย พร้อมสถิติท่านสามารถดูได้ที่ 
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล!!งวด 1 มิถุนายน 2556 ได้ที่ 
เวลาประมาณสี่โมงเย็นของวันที่ 1 มิถุนายน 2556

หวยเด็ด เลขเด็ด 1/6/56 อาจารย์หนู 1 มิถุนายน 2556

เลขเด็ดงวดนี้ เลขเด็ด อาจารย์หนู งวด 1 มิถุนายน 2556
เลขเด็ดอาจารย์หนูงวดนี้ ได้เวลาลุ้นโชคกันอีกแล้ว ในงวดวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ใครที่กำลังมองหาเลขเด็ด เลขดัง ประจำงวดนี้ เรามีเลขเด็ดจากสำนักอาจารย์หนูมาฝากนักเสี่ยงโชคกันด้วย ข่าวแปลก ๆ เลขเด็ดงวดนี้ มีเพียบ
โดยเฉพาะหวยอาจารย์หนู ที่มักจะมีเลขวิ่งเด็ด ๆ มาฝากอยู่เป็นประจำ วันนี้มีออกมาให้เห็นกันแล้ว ดังนั้นเราไปดูหวยอาจารย์หนูงวดนี้กันเลยดีกว่าว่า หวยอาจารย์หนู เขามีเลขเด็ดอะไรมาฝากกันบ้างเลขเด็ดงวดนี้อาจารย์หนู 1 มิถุนายน 2556
เลขเด็ดงวดนี้ เลขเด็ด อาจารย์หนู งวด 1 มิถุนายน 2556
อาจารย์หนู

เลขเด็ดงวดนี้ เลขเด็ด อาจารย์หนู งวด 1 มิถุนายน 2556
มาแล้วเลขเด็ดอาจารย์หนู
เลขเด็ดอาจารย์หนู งวด 1 มิถุนายน 2556
บน 4 – 7
42 45 47 70 72 75 77 78 40
ล่าง 1 – 8
12 14 16 17 80 82 84 86 10
สามตัวอาจารย์หนู
642 1450748 570 372 175 678 0379 740
เลขเด็ดอาจารย์หนู งวด 1 มิถุนายน 2556

จัดไปดวงดีได้ ดวงร้ายเสีย อย่าเล่นจนเกินตัวนะจ๊ะ เป็นห่วง
งวดนี้ อาจารย์หนู ท่านให้เลขเด็ด อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการเสี่ยงโชคนะค่ะ โชคดีร่ำรวยกันถ้วนหน้าค่ะ
เลขเด็ดงวดนี้ ,อาจารย์หนู ,อาจารย์หนู  1 มิ.ย. 2556 , เลขเด็ด 1 มิ.ย. , เลขเด็ด 1 มิถุนายน, หวยอาจารย์หนู, เลขเด็ดอาจารย์หนู ,เลขเด็ดอาจารย์หนูงวดนี้ ,สามตัวอาจารย์หนู ,อาจารย์หนู  1 มิถุนายน 2556 ,1 มิถุนายน , เลขเด็ดงวด 1 มิ.ย. ,  เลขเด็ดงวดนี้ 1 มิ.ย. , เลขเด็ด 1 มิถุนายน
ผลหวย

ตรวจหวย 1 มิ.ย. 56 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิ.ย. 2556
ดาวน์โหลดใบตรวจหวยงวด 1 มิ.ย. 2556
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิ.ย. 2556

เว็บบริการตรวจหวย
เว็บบริการตรวจหวย พร้อมสถิติท่านสามารถดูได้ที่ 
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล!!งวด 1 มิถุนายน 2556 ได้ที่ 
เวลาประมาณสี่โมงเย็นของวันที่ 1 มิถุนายน 2556

หวย 1 มิถุนายน 2556 เลขเด็ดหลวงพ่อปากแดง 1/6/56

เลขเด็ดงวดนี้ หลวงพ่อปากแดง งวด  1 มิถุนายน 2556
เลขเด็ดจากทางบ้านมาแชร์กัน เลขเด็ดงวดนี้  หวยงวด 1 มิถุนายน 56 แทน หวยเด็ดงวดนี้ เลขเด็ดหลวงพ่อปากแดงงวดนี้ 1 มิ.ย. 2556 หวยหลวงพ่อปากแดง 1 มิถุนายน 2556 เลขเด่น 1/06/56 หวยซอง เลขเด็ด เลขอั้น เลขดัง ข่าวเลขเด็ด ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ใบตรวจหวย 1 มิถุนายน 56 ทํานายฝัน เลขเด็ด เลขเด็ดงวดนี้ม้าสีหมอก เจ้าแม่ตะเคียนทอง หวยเด็ดหลวงพ่อปากแดง
เลขเด็ดงวดนี้ เลขดังจากหน้าหนังสือพิมพ์ เลขดังตามกระแส

เลขเด็ดหลวงพ่อปากแดงงวดนี้
เลขเด็ดงวดนี้ หลวงพ่อปากแดง งวด 1 มิถุนายน 2556 หลวงพ่อปากแดง

งวดนี้ 1 มิถุนายน 2556 ให้
ชุดเลขเด็ดบน (น้อยชุด)
263 637 374 742 426
32 33 34 36 37 72 73 74 76 77
เลขวิ่ง
3,7

  เลขเด็ดงวดนี้ 1 มิถุนายน 56

สำหรับเลขเด็ดหลวงพ่อปากแดงงวดนี้ มาแล้วจ้า
เลขเด็ดหลวงพ่อปากแดง
8
——–
476
เด่น 7  437  - 72 27 73 37 76 67
รอง 8  980 - 84 48 87 78 80 08
ดวงดีได้ ดวงร้ายเสียนะจ๊ะ การพนันเป็นอบายมุข ใช้วิจารณญาณในการเล่นนะ
หลวงพ่อปากแดง, หวยเด็ด, เลขเด็ด, เลขเด็ด 1 มิ.ย. 2556, เลขเด็ด 1 มิถุนายน 2556, เลขเด็ด หลวงพ่อปากแดง, เลขเด็ดงวดนี้, เลขเด็ดประจํางวดนี้, เลขเด็ดวันนี้, เลขเด็ดหลวงพ่อปากแดง, เลขเด็ดเลขดัง,หวยหลวงพ่อปากแดง 1 มิถุนายน 56 , 1 มิถุนายน , เลขเด็ดงวด 1 มิ.ย. ,  เลขเด็ดงวดนี้ 1 มิ.ย. , เลขเด็ด 1 มิถุนายน
ผลหวย

ตรวจหวย 1 มิ.ย. 56 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิ.ย. 2556
ดาวน์โหลดใบตรวจหวยงวด 1 มิ.ย. 2556
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิ.ย. 2556

เว็บบริการตรวจหวย
เว็บบริการตรวจหวย พร้อมสถิติท่านสามารถดูได้ที่ 
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล!!งวด 1 มิถุนายน 2556 ได้ที่ 
เวลาประมาณสี่โมงเย็นของวันที่ 1 มิถุนายน 2556

เลขเด็ดเพิ่มเติมดูได้ที่

เลขเด็ดงวดนี้ 1/6/56

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เทศกาลหนังเมืองคานส์ เทศกาลหนังเมืองคานส์ 2013

เทศกาลหนังเมืองคานส์ เทศกาลหนังเมืองคานส์ 2013

เริ่มแล้วสำหรับเทศกาลหนังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ เมืองคานส์ ริมหาดริเวียร่าของฝรั่งเศส ซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 65 ระหว่างวันที่ 16-27 พฤษภาคม 2555 ซึ่งยังคงมีวงการหนังจากทุกมุมภูมิภาคของโลกต่างเดินทางไปชุมนุมเพื่อซื้อและขายหนังเป็นหลัก นอกนั้นก็ยังเป็นภารกิจที่ส่งเสริมและสร้างสรรค์วงการหนังเช่นการสัมมนา, การให้ทุน, การประกวดในรูปแบบต่างๆ


โดยในปีนี้มีบริษัทหนังไทยที่เข้าร่วมเทศกาลอีกเช่นเคย โดย สุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะอาทิ ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวง, ชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้เดินทางมาเยี่ยมชมบูธต่างๆ ภายในอาคารพาเลส์ เริ่มที่บูธของจีทีเอช บริษัทผู้สร้างหนังทำเงินสูงสุดหลายเรื่องโดยมี นายยงยุทธ ทองกองทุน ผู้บริหารให้การต้อนรับ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ซักถามเกี่ยวกับการซื้อขายหนังไทย พร้อมทั้งยินดีที่หนังไทยได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นทุกปีจากผู้ซื้อจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก จากนั้นคณะได้ไปเยี่ยมชมบูธของสหมงคลฟิล์มที่ตั้งเด่นริมทางเดินภายในอาคารแห่งนี้ทุกปีโดยมี นางสาวเอวิกา, นางสาวจาตุสม และนางสาวชมศจี เตชะรัตนประเสริฐ ผู้บริหารสหมงคลฟิล์มให้การต้อนรับ ที่บูธแห่งนี้มีภาพลีลาเด่นของ "จา" พนม ยีรัมย์ ในหนังเรื่องใหม่ "ต้มยำกุ้ง 2" อยู่ด้วย หลังจากนั้น รัฐมนตรีวัฒนธรรมกับคณะได้เดินทางขึ้นไปชั้นสองของอาคารซึ่งมีบูธต่างๆอีกมากมายตั้งอยู่ ในจำนวนนี้มีบูธของกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ที่เปิดโอกาสให้บริษัทผู้สร้างหนังไทยอีกหลายบริษัทมารวมอยู่ในบูธนี้อาทิ ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น, พระนครฟิล์ม, โอเรียนเต็ลอายส์, แองเจิลแอนด์แบร์ โปรดักชั่น เป็นต้น เสร็จแล้วได้ไปเยี่ยมชมพาวิเลี่ยนประเทศไทยที่อยู่ด้านนอกอาคารพาเลส์ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากกองกิจการภาพยนตร์ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคอยให้คำแนะนำแก่ผู้สนใจที่จะเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยได้ทราบข้อมูลต่างๆ ในบ่ายวันเดียวกันได้มีการฉายภาพยนตร์เรื่อง Mekong Hotel หนังเรื่องล่าสุดของ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้กำกับฯ ชาวไทยที่เคยได้รับรางวัลสูงสุด "ปาล์มทองคำ" จากงานเทศกาลนี้มาเมื่อสามปีก่อน ซึ่งฉายอยู่ในกลุ่มหนังรับเชิญ ด้วยชื่อเสียงของ อภิชาติพงศ์ ทำให้มีผู้มาชมหนังเรื่องนี้อย่างแน่นขนัด โดย อภิชาติพงศ์ กับคณะนักแสดงได้โชว์ตัวแก่ผู้เข้าชมหลังจากการฉายเสร็จสิ้นแล้วด้วย

 “ชมพู่ – หญิง รฐา” เฉิดฉายพรมแดงเทศกาลหนังเมืองคานส์ 2013
ทันทีที่รถลีมูนซีนคันหรูจอดเทียบสถานที่จัดงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ริมหาดริเวียร่า ทุกสายตาก็จับจ้องไปที่ผู้กำกับ นิโคลัส ไวน์ดิ้ง เรฟเฟิน และเหล่านักแสดงจากหนังชิงปาล์มทองคำ Only God Forgives ทั้ง คริสทิน สก็อต โทมัส และ 2 นักแสดงไทย ญาญ่าญิ๋ง รฐา โพธิ์งาม และวิทยา ปานศรีงาม โดยเฉพาะเมื่อสาวหญิงประกาศความเป็นไทยด้วยการไหว้อย่างอ่อนน้อมในงานแนะนำตัวนักแสดงก็ยิ่งเรียกแสงแฟลชและความสนใจมาอยู่ที่เธอเป็นจุดเดียว สำหรับชุดจัมพ์สูทสีสาวที่ญาญ่าญิ๋งใส่โชว์ตัวครั้งนี้เป็นผลงานการออกแบบบของดีไซเนอร์ไทย แบรนด์ วทานิกา แต่ญาญ่าญิ๋งไม่ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวหนัง Only God Forgives เช่นเดียวกับพระเอกของเรื่อง ไรอัน กอสลิ่ง ที่ติดถ่ายหนังเรื่องใหม่อยู่ที่อเมริกา งานนี้วิทยา ปานศรีงาม จึงขอเป็นตัวแทนนักแสดงไทยกล่าวความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้ ซึ่งมาถ่ายทำในกรุงเทพฯ เกือบตลอดทั้งเรื่อง และในช่วงค่ำ 3 นักแสดงไทยก็ได้เฉิดฉายบนพรมแดงในงานเปิดตัวหนัง Only God Forgives โดยนักแสดงร่วมของเรื่องนี้อย่าง ญาญ่าญิ๋ง สวยหวานซ่อนเปรี้ยวในชุดไทยประยุกต์ผลงานของห้องเสื้อ โจ้ เซอร์เฟส และช่างแต่งหน้าชาวไทยที่เดินทางไปด้วย ขณะที่ วิทยา ปานศรีงาม ปรากฏตัวในชุดโจงกระเบนและเสื้อสูทสีดำ เจ้าแม่แฟชั่น ชมพู่ อารยา ที่ไปร่วมงานนี้ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเครื่องสำอางยี่ห้อดังที่เป็นสปอนเซอร์หลักของการจัดงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ก็สวยสง่าในชุดหรูวิบวับสีเทาจากรันเวย์แฟชั่นปี 2012 แบรนด์ดังจากอิตาลี อย่าง เฟอรากาโม่ ซึ่งดูจะถูกใจนักวิจารณ์แฟชั่นมากกว่าชุดสไตล์เจ้าหญิงเมื่อวันก่อน เพราะเว็บไซต์ redcarpet-fashionawards.com พูดถึงว่า
นักแสดงสาวไทย อารยา อัลเบอร์ต้า ฮาร์เก็ต ที่ไม่ค่อยน่าประทับใจเมื่อวันก่อน แต่คราวนี้กลับโดดเด่นและทำเอาช่างภาพรัวชัตเตอร์กันไม่หยุดเลยทีเดียว ที่สำคัญลุคนี้ของสาวชมก็สวยสง่ากำลังดี เพราะเป๊ะได้โดยไม่ต้องประโคมเครื่องประดับให้ดูเวอร์เกินไป โดยเฉพาะผมทรงกล้าสูงที่ทำให้เธอสวยสมบูรณ์แบบ :-ไนน์เอ็นเตอร์เทน
"ไซ" ตัวปลอมป่วนเทศกาลหนังเมืองคานส์

บรรดาผู้จัดงาน และดาราชื่อดัง ที่ไปร่วมงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ที่ฝรั่งเศส ต่างถูกหลอกไปตาม ๆ กัน เมื่อสื่อต่างๆ ได้ออกมาเปิดเผยว่า มีผู้ปลอมตัวเป็น "ไซ" นักร้องเกาหลีชื่อดัง เข้าไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ และกระทบไหล่เหล่าดาราดังตลอดทั้งงาน นานถึง 2 วัน โดยไม่มีใครจับได้ ซึ่งดาราที่ถูกหลอกจนเปื่อยมากที่สุด คือ นาโอมิ แฮริส นักแสดงสาวชื่อดัง ที่ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่อง เจมส์ บอนด์ ภาคสกายฟอล ที่ได้โพสต์รูปที่ถ่ายกับ "ไซ" ตัวปลอม พร้อมกับข้อความแสดงความดีใจลงในทวิตเตอร์ของตนเอง ซึ่งความลับมาแตกเมื่อ "ไซ" ตัวจริงได้ตอบกลับข้อความในทวีตเตอร์ ว่าขณะนี้ตนเองอยู่ในสหรัฐฯ พร้อมฝากทักทาย "ไซ" ตัวปลอมที่เมืองคานส์ด้วย หลังจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ในสหรัฐฯ โดยย้ำว่า "ไซ" ที่อยู่ในเมืองคานส์นั้นไม่ใช่ตน ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า สร้อยคอเพชรล้ำค่าที่นำมาเตรียมให้ดาราดังสวมใส่ เพื่อโชว์ตัวในงานเทศกาลหนังเมือง "คานส์" มูลค่ากว่า 2,000,000 ยูโร หรือราว 78 ล้านบาทได้สูญหายไปอีกเป็นครั้งที่ 2 แล้ว หลังเกิดเหตุเครื่องประดับล้ำค่า สูญหายไปก่อนหน้านี้แล้ว และยังคงไม่ได้ของคืน รวมทั้งยังหาตัวมือมืดที่หยิบเครื่องประดับดังกล่าวไม่พบ อย่างไรก็ตาม ทางผู้จัดงานกำลังเร่งประสานกับบริษัทอัญมณีว่า เครื่องประดับดังกล่าวถูกขโมยไปจริง หรือเกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบ


อัญมณีราคา 72 ล้าน หายเป็นครั้งที่สองที่เทศกาลหนังเมืองคานส์

เกิดเหตุสร้อยคอเพชรมูลค่า 1.9 ล้านยูโร (ราว 72.2 ล้านบาท) ถูกขโมยระหว่างเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ที่ประเทศฝรั่งเศส นับเป็นครั้งที่สองของงานที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ทั้งนี้ สร้อยคออัญมณีของ เดอ กรีโซโน บริษัทอัญมณีชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์ หายสาบสูญหลังจากงานเลี้ยงคนดังที่โรงแรมแกป-เอเดน-ร็อค ที่เมืองแกป ดองติเบส์ ที่อยู่ใกล้กัน เดอ กรีโซโน เผยว่าสร้อยเพชรที่หายไปเป็นหนึ่งในคอลเลคชันที่จัดแสดงเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของการก่อตั้งบริษัท โดยมีคนดังเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ ชารอน สโตน และออร์เนลลา มูติ รวมถึงนางแบบ 20 คนเดินโชว์ที่งานเลี้ยงหรูเมื่อคืนวันอังคาร (21 พ.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น แม้จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตำรวจ และเจ้าหน้าที่โรงแรมคอยดูแลตลอดงานร่วม 80 คน แต่เมื่อตรวจสอบหลังเสร็จงาน ปรากฏว่าสร้อยเพชรดังกล่าวหายไป เป็นหนึ่งในสร้อยเพชรที่สวยที่สุดเส้นหนึ่งของบริษัท ด้านแหล่งข่าวตำรวจเมืองคานส์เผยว่า เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนว่าเป็นการโจรกรรม หรือปัญหาในการตรวจสอบหรือการสูญหาย ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า อัญมณีมูลค่า 770,000 ยูโร ของโชปาร์ด บริษัทอัญมณีชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสปอนเซอร์งาน ถูกขโมยไปในช่วงสัปดาห์แรกของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ พนักงานของบริษัทเก็บอัญมณีดังกล่าวไว้ในเซฟภายในห้องพักของโรงแรมสวีทโนโวเทล แต่เซฟทั้งหมดถูกยกออกไปเมื่อคืนวันที่ 16 พฤษภาคม ตำรวจเผยว่า คนร้ายเข้าไปในห้องโดยไม่ได้งัดแงะหรือใช้บัตรกุญแจแม่เหล็กแต่อย่างใด ด้านโชปาร์ดเผยว่า อัญมณีที่หายไปมีมูลค่าน้อยกว่าที่เป็นข่าว ทั้งนี้ โชปาร์ด ถือเป็นสปอนเซอร์หลักของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์มานานหลายปี และยังได้รับเลือกให้เป็นผู้ผลิตรางวัลปาล์มทองคำ ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของเทศกาลด้วย แต่ไม่พบว่ารางวัลดังกล่าวสูญหายแต่อย่างใด นอกจากนั้นยังมีรายงานว่า อพาร์ทเมนต์อย่างน้อย 2 ห้องของผู้บริหารบริษัทภาพยนตร์ถูกรื้อค้นในระหว่างเทศกาลด้วย

ญาญ่า หญิง” โชว์ความเป็นไทยเปิดตัว “Only God Forgives” ที่เมืองคานส์เทศกาลหนังเมืองคานส์ เทศกาลหนังเมืองคานส์ 2013

หวยเด็ด เลขเด็ดงวดนี้ 1/6/56 เจ้าแม่ตะเคียนทอง 1 มิถุนายน 2556

เลขเด็ดงวดนี้ เลขเด็ด หวยเจ้าแม่ตะเคียนทอง 1 มิ.ย. 56 เลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียนทอง หวยเด็ด เลขเด็ดงวดนี้ 1 มิถุนายน 2556
เลขเด็ดงวดนี้ เลขเด็ด หวยเจ้าแม่ตะเคียนทอง 1 มิ.ย. 56
เลขเด็ด เจ้าแม่ตะเคียนทอง งวดวันที่  1 มิ.ย. 2556
เลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียนทองมาแล้วจ้า
หวยแม่ตะเคียนทอง
เลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียน
หวยเด็ด เลขเด็ดงวดนี้ 1/6/56 เจ้าแม่ตะเคียนทอง 1 มิถุนายน 2556

1
——
948
เด่น 1  817 214  - 14 41 17 71 18 81
รอง  4 074 512 – 42 24 45 54 47 74
หวยเจ้าแม่ตะเคียนทอง, หวยเด็ด, เจ้าแม่ตะเคียนทอง, เลขเด็ด, เลขเด็ด 1 มิ.ย., เลขเด็ด 1 มิ.ย. 2556, เลขเด็ด เจ้าแม่ตะเคียนทอง , เลขเด็ดงวดนี้, เลขเด็ดประจํางวดนี้, เลขเด็ดวันนี้, เลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียนทอง, เลขเด็ดเลขดัง,เลขเด็ดงวดนี้ ,1 มิถุนายน , เลขเด็ดงวด 1 มิ.ย. ,  เลขเด็ดงวดนี้ 1 มิ.ย. , เลขเด็ด 1 มิถุนายน
ผลหวย

ตรวจหวย 1 มิ.ย. 56 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิ.ย. 2556
ดาวน์โหลดใบตรวจหวยงวด 1 มิ.ย. 2556
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิ.ย. 2556

เว็บบริการตรวจหวย
เว็บบริการตรวจหวย พร้อมสถิติท่านสามารถดูได้ที่ 
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล!!งวด 1 มิถุนายน 2556 ได้ที่ 
เวลาประมาณสี่โมงเย็นของวันที่ 1 มิถุนายน 2556

เลขเด็ดเพิ่มเติมดูได้ที่

เลขเด็ดงวดนี้ 1/6/56

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เจมส์ จิรายุ ประวัติ เจมส์ จิรายุ รับบทพระเอก คุณชายพุฒิภัทร

เจมส์ จิรายุ ประวัติ เจมส์ จิรายุ รับบทพระเอก คุณชายพุฒิภัทร จากละคร สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ตอน คุณชายพุฒิภัทร อ่าน เจมส์ จิรายุ ประวัติ


ถูกจับตามองตั้งแต่วางตัวนักแสดงแล้ว สำหรับ "เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข" ที่ผู้จัดคนเก่งอย่าง"คุณแหม่ม ธิติมา สังขพิทักษ์" เห็นแววออร่าพระเอก จึงทาบทามให้สวมบทของ "คุณชายพุฒิภัทร" ในละครฟอร์มยักษ์ภาคต่ออย่างเรื่อง "สุภาพบุรุษจุฑาเทพ" นวนิยายชื่อดังสุดฮอตที่ใคร ๆ ต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอย...

          ทั้งนี้ หลายคนก็อยากทราบว่า เจมส์ จิรายุ เป็นใครมาจากไหน ทำไมถึงมาแรงแซงโค้งรับบทคุณหมอหนุ่มสุดหล่อไปครอบครอง วันนี้กระปุกดอทคอมก็ขอนำประวัติของหนุ่มเจมส์ จิรายุ มาฝากกันขอบอกไว้เลยว่า ถึงจะสวมบทเป็นคุณชายสุดหล่อ คุณหมอสุดเนี้ยบ แต่ว่าตัวจริงของหนุ่มเจมส์นั้น น่ารัก น่าหยิก และขี้เล่นสุด ๆ เลยล่ะ
         สำหรับ "เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข" เกิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2536 หนุ่มน้อยหน้าใสจากจังหวัดพิจิตรคนนี้เป็นเด็กปั้นของป้าแจ๋ว ยุทธนา ประเดิมงานในวงการบันเทิงด้วยการแสดงภาพยนตร์เรื่อง "Where is Love อยู่ที่ไหนนะ…ความรัก" โดยหนุ่มเจมส์สวมบทเป็น น้ำน่าน ถึงแม้ภาพยนตร์ดังกล่าวจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าไรนัก แต่ชื่อของ เจมส์ จิรายุ ก็โด่งดังประมาณหนึ่ง เนื่องจากสาว ๆ ถูกอกถูกใจกับรอยยิ้มน่ารัก ๆ แห่สมัครเป็นแฟนคลับกันอย่างมากมายเลยทีเดียว

         ส่วนการชิมลางงานละครครั้งแรกของ เจมส์ จิรายุ กับการเป็นพระเอกป้ายแดงในเรื่องที่หลายคนจับตามองอย่าง "สุภาพบุรุษจุฑาเทพ" นั้น โดยในเรื่องเจมส์ต้องประชันบทบาทกับ เบลล่า ราณี ในบทบาทของคุณชายไฮโซตระกูลเก่าแก่ แถมยังเล่นเป็นคุณหมออีกด้วย งานนี้ ถือได้ว่าเป็นงานยากพอสมควร แต่หนุ่มเจมส์ก็ไม่ท้อ พยายามอ่านนวนิยายเรื่องนี้เพื่อทำความเข้าใจกับตัวละครให้ได้มากที่สุด และพยายามสวมบทบาทให้สมจริง ทุ่มเทกับละครอย่างเต็มที่ไม่ให้แฟน ๆ ผิดหวังแน่นอนจ้า

        เอ้า! ใครที่ชอบหนุ่มเจมส์ จิรายุ ก็อย่าลืมติดตามละคร "สุภาพบุรุษจุฑาเทพ" ละครเรื่องแรกในชีวิตของเขาด้วยนะจ๊ะ ฝีมือการแสดงจะสอบผ่านหรือไม่ต้องติดตามกัน แต่เรื่องหน้าตาความหล่อนั้น สาว ๆ คงให้ผ่านฉลุย เพราะหนุ่มเจมส์ ทั้งหล่อ ทั้งน่ารัก แถมยังขี้เล่นอีกด้วยล่ะ อิอิ


ประวัติ เจมส์ จิรายุ พระเอกมาแรง จากสุภาพบุรุษจุฑาเทพ

ประวัติ เจมส์ จิรายุ พระเอกมาแรง จากสุภาพบุรุษจุฑาเทพ

ประวัติ เจมส์ จิรายุ พระเอกมาแรง จากสุภาพบุรุษจุฑาเทพ

ประวัติ เจมส์ จิรายุ พระเอกมาแรง จากสุภาพบุรุษจุฑาเทพ

ประวัติ เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข

            ชื่อ : จิรายุ ตั้งศรีสุข

            ชื่อเล่น : เจมส์

            ฉายา : แฮร์รี่

            วันเกิด : วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2536

            อายุ : 19 ปี

            กรุ๊ปเลือด : โอ

            บ้านเกิด : พิจิตร

            สมาชิกในครอบครัว : พ่อ แม่ พี่สาว และเจมส์

            การศึกษา : จบมัธยมต้นที่ โรงเรียนอนุบาลวชิร จบมัธยมปลายที่ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุ-โทรทัศน์ ปี 1

            สีที่ชอบ : สีชมพู

            ดอกไม้ที่ชอบ : กุหลาบสีขาว

            อาหารที่ชอบ : หมูสะเต๊ะที่พิจิตร

            อาหารท่ไม่ชอบ : เครื่องในทุกชนิด

ความสามารถพิเศษ


            ด้านดนตรี  (เต้นลีลาศ, เล่นกีตาร์, กลอง, เปียโน, ร้องเพลง)

            ด้านกีฬา  (ฟุตบอล, บาสเกตบอล, ว่ายน้ำ ฯ)

ผลงาน เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข


            ละคร  -  สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ทางช่อง 3 รับบทคุณชายพุฒิภัทร บุตรชายคนที่ 3 ของตระกูล

            ภาพยนตร์  – Where is Love อยู่ที่ไหนนะ…ความรัก รับบทเป็น น้ำน่าน

            โฆษณา  -  Catalogue Friday กับ ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์

            รางวัล  -  ชนะเลิศ The Idol Friday 2011