วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2556

คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2556
คือ
Think.Eat.Saveกิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2556

วันสิ่งแวดล้อมโลก
คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2556

ปี ๒๕๕๖ นี้ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้กำหนดกิจกรรมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้หัวข้อเรื่องและคำขวัญเป็นภาษาอังกฤษว่า “Think.Eat.Save”   ณ ประเทศมองโกเลีย เมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีแนวโน้มประสบปัญหาความมั่นคงทางอาหาร และมีการผลักดันเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“Think.Eat.Save”   เพื่อสื่อสารให้ think before you eat and help save our environment! กระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากอาหารที่ถูกทิ้ง โดยมุ่งกระตุ้นให้ช่วยกันเริ่มต้นที่บ้าน เพื่อลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้ง และผลักดันให้กระบวนการผลิตอาหารมีประสิทธิภาพ กล่าวคือให้คิด ตัดสินใจก่อนเลือกซื้อ อาทิ การเลือกซื้ออาหารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ เช่น อาหารอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต การซื้ออาหารที่ผลิตในพื้นที่ เนื่องจากอาหารที่มาจากต่างพื้นที่ต้องใช้พลังงานในการขนส่งและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอาหารที่ถูกทิ้ง หมายถึงการสูญเสียทรัพยากรและอื่นๆที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร ทั้ง น้ำ ที่ดิน แรงงาน ทุน ยกตัวอย่าง การผลิตน้ำนม 1 ลิตร ต้องใช้น้ำ 1,000 ลิตร และการผลิตแฮมเบอร์เกอร์ ต้องใช้น้ำ 16,000 ลิตร ที่ใช้ตั้งแต่กระบวนการผลิตอาหารเลี้ยงวัว สุดท้ายเมื่อมีการทิ้งอาหารจะส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งจากวัวและจากกระบวนการผลิตอาหาร

ในสหรัฐอเมริกา พบว่าสัดส่วนของขยะอินทรีย์มีมากเป็นอันดับสองของปริมาณขยะที่หลุมฝังกลบ และเป็นแหล่งที่ปล่อยก๊าซมีเทนที่มากที่สุด ขณะที่ประเทศไทย ขยะอินทรีย์มีสัดส่วนสูงสุดของปริมาณขยะที่หลุมฝังกลบ

วันสิ่งแวดล้อมโลก
คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2556

สิ่งแวดล้อม
คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2556

วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก
คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2556

วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก
คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2556

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็นของบล็อกประเพณีไทย จะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น
ควรใช้คำพูดที่สุภาพและเหมาะสม ก่อนที่จะทำการแสดงความคิดเห็นของท่านสู่ที่สาธารณะ งดคำหลาบ คำว่าร้ายทุกกรณี หรืออื่นๆที่ทีมงานเห็นว่าไม่ดีไม่งาม
ขอลบทันทีโดยไม่บอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอบคุณครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น