วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2556

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2556
วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. วันสิ่งแวดล้อมโลก คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก วันสิ่งแวดล้อมโลก ภาษาอังกฤษ กิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก ประวัติ วันสิ่งแวดล้อมโลก


วันสิ่งแวดล้อม วันสิ่งแวดล้อมโลก
วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปี


วันสิ่งแวดล้อม วันสิ่งแวดล้อมโลก 2556
วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก คำขวัญ

วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปี

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปี ถือเป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day และได้มีการสถาปนาวันสิ่งแวดล้อมขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2515 หรือเมื่อราว 33 ปีที่ผ่านมา โดยได้ทำการจัดการประชุมที่เรียกว่า การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อม (UN Conference on the Human Environment) ณ กรุงสตอกโฮม ประเทศสวีเดน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพิจารณาหามาตรการในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ต่างๆ ที่แต่ละประเทศสมาชิกกำลังประสบอยู่อย่างเร่งด่วน ซึ่งประเด็นสำคัญในการหารือก็คือ ทุกๆ ประเทศสมาชิกต่างต้องสรรหาวิธีการดูแลแก้ไขปัญหา และให้ความตื่นตัวเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทุกภูมิภาคทั่วโลกอย่างจริงจัง ภายใต้การกำกับดูแลของ องค์การสหประชาชาติ (United Nations)

ความเป็นมา วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก : วันที่ 5 -16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 สหประชาชาติร่วมกับรัฐบาลประเทศสวีเดน ได้จัดการประชุมที่เรียกว่า “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” (UN Conference on The Humen Environment) ที่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยใช้เวลาเตรียมการประชุมครั้งนี้ถึง 3 ปี เพื่อจัดทำร่างข้อเสนอต่างๆ รวมทั้งแผนดำเนินการและปฏิญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ มีผู้เข้าร่วมประชุม 1,200 คน จาก 113 ประเทศ ผู้สังเกตุการณ์มากกว่า 1,500 คน จากหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชนและสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ รวมทั้งตัวแทนเยาวชนและกลุ่มนักศึกษาจากทั่วโลก

ผลการประชุมนับว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม เพราะเป็นครั้งแรกที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้หันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมขจัดภยันตรายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลัง คุกคามของเรา

ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือระหว่างชาติทั่วโลก จึงได้มีการกำหนดให้วันแรกของการประชุม คือ วันที่ 5 มิถุนายน เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” (World Environment Day)พร้อมทั้งได้จัดตั้ง “โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ” หรือเรียกย่อว่า “ยูเนป” (UNEP : United Nation Environment Programe) ขึ้น ซึ่งรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ก็ได้รับข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้น และจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน ซึ่งในปี 2547 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาติ ได้กำหนดหัวข้อการรณรงค์ เพื่อใช้ร่วมกันทั่วโลกว่า Wanted ! Sea and Oceans – Dead or Live ? “ร่วมพิทักษ์ ร่วมรักษ์ทะเลไทย”


วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. วันสิ่งแวดล้อมโลก 2556
ความเป็นมาของวันสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

สำหรับในประเทศไทย มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้นในปี 2518 เป็นฉบับแรก เรียกว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช 2518 ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2521 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2522 ต่อมาในสมัยรัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน ได้มีร่างพระราชบัญญัติฯ ขึ้นใหม่โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน2535 เรียกว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กรมควบคุมมลพิษ และกรมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช2535 เป็นพระราชบัญญัติที่มุ่งกระจายอำนาจของการวางแผนและปฏิบัติการการสิ่งแวด ล้อมลงสู่ท้องถิ่นและให้ความสำคัญในเรื่องของเรื่องของการติดตาม ตรวจสอบ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการควบคุมมลพิษ

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงถือเป็นหน้าที่ของทุกๆ คน ที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก : มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางด้านสิ่ง แวดล้อม รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดี โดยมีความห่วงใยในเรื่องของ ดิน น้ำ มลพิษทางอากาศ ในฐานะที่ทำหน้าที่กระตุ้นเพื่อให้มีการปฏิบัติทางสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม และเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผล จึงได้กำหนดวิธีการไว้ ดังนี้คือ

การสร้างความตื่นตัว
ในการเรียนรู้เรื่องของสิ่งแวดล้อม และให้การศึกษากับประชาชนและนิสิตนักศึกษาทั่วไป
ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
เผยแพร่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้กระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม
เสริมสร้างให้สถาบันและคนในสถาบันตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไป
นอกจากนี้แล้วผลจากการประชุมรัฐบาลของประเทสต่างๆ ได้รับข้อตกลงจากการประชุมมาดำเนินการจัดตั้ง หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน รวมทั้งประเทศไทย รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2518 และก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 อันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

ต่อมาในปี พ.ส. 2535 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็น 3 หน่วยงาน คือ

กรมควบคุมมลพิษ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. วันสิ่งแวดล้อมโลก 2556
สถาบันการศึกษากับสิ่งแวดล้อม วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก : ในส่วนของสถาบันการศึกษาก็ ได้มีการจัดสอนหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น ในหลายๆ มหาวิทยาลัย ซึ่งนับได้ว่าเป็นก้าวสำคัญของการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบทบาทของสื่อมวลชนก็ได้ทำหน้าที่ส่งเสริม และเกื้อหนุนให้เกิดความตื่นตัวและสนใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง มากขึ้น

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มนุษยชาติมีความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมด้วยกันทั้งสิ้น เพราะทุกชีวิตต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิต มนุษย์ พืช สัตว์ ทุกชีวิตจำเป็นต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา รวมถึงสิ่งที่มนุษย์คิดค้นสร้างขึ้นเพื่อความสะดวกสบาย และจาก พฤติกรรมของมนุษย์ ถ้าจำกัดอยู่เพียงเพื่อดำรงชีวิต ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันคงจะไม่เกิดขึ้น แต่เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีอย่างจำกัด และทิศทางการพัฒนาประเทศต่างๆทั่วโลกมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม จึงทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างมากมายเพื่อผลิตสินค้า การพัฒนาประเทศก็นำไปสู่การเกิดภาวะมลพิษในที่สุด ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลสะท้อนกลับมาคุกคามการดำรงชีวิตของมนุษย์เอง ในรูปของวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ถึงเวลาแล้วที่หมู่มวลมนุษยชาติควรจะมาร่วมรณรงค์และ ประหยัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ร่วมมือร่วมใจกันรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีต่อไปในอนาคต เพื่อลูกหลานของเรา โดยที่เรามาช่วยกันเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรกลับมาใช้อย่างรู้คุณค่า เราทุกคนควรมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะและรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้สดใส สมบูรณ์สำหรับทุกคนในอนาคต

  ในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีนั้น เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งเป็นวันที่เราควรจะทำอะไรสักอย่างเพื่อสภาพแวดล้อมของเราที่ย่ำแย่ลงทุกวัน สังเกตได้จากปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งหิมะขั้วโลกเหนือละลาย น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรืออากาศร้อนขึ้น ซึ่งผลเหล่านี้ล้วนมาจากการมนุษย์ที่เป็นคนทำลายธรรมชาติ ทำลายสิ่งแวดล้อมดีๆ นั่นเอง ทำให้หน่วยงานของโลกจัดตั้งวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น

          สำหรับจุดเริ่มต้นของวันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day นั้นจัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก จึงมีมติให้จัดประชุมใหญ่ที่กรุงสตอกโฮลม์ ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ที่มีรัฐบาลของสวีเดนเป็นเจ้าภาพ โดยเรียกการประชุมนี้ว่า "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" หรือ "UN Conference on the Human Environment" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ รวมถึงมีผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คน จากหน่วยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติ และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ

          ทั้งนี้เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่างๆ กำลังเผชิญอยู่ ซึ่งผลจากการประชุมครั้งนั้นได้มีข้อตกลงร่วมกันหลายอย่าง เช่น การจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP: United Nations Environment Programme) ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และรัฐบาลประเทศต่างๆ ก็ได้รับข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้น ไปจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือ จากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
          ซึ่งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติมีหน้าที่ติดตาม และประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดี และเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผลจึงได้กำหนดวิธีการไว้ดังนี้

          สร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม และให้การศึกษากับประชาชนและนักศึกษาทั่วไป

          ให้การสนับสนุนทางวิชาการ และเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

         เสริมสร้างให้สถาบันและคนในสถาบันตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม          นอกจากนั้น ยังมีข้อตกลงจากการประชุมให้มาดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน ซึ่งประเทศไทยก็ได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2518 และได้ก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 อันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็น 3 หน่วยงาน คือ

          1.กรมควบคุมมลพิษ

          2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

          3.สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม          และในส่วนของสถาบันการศึกษาก็ได้มีการจัดสอนหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในหลาย ๆ มหาวิทยาลัย ซึ่งนับได้ว่าเป็นก้าวสำคัญของการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสื่อมวลชนก็ได้ส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวในปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งวันสิ่งแวดล้อมโลกในแต่ละปีก็จะมีหัวข้อที่ต่างกันออกไป
วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. วันสิ่งแวดล้อมโลก 2556
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2528 (1985) เยาวชน ประชากรและสิ่งแวดล้อม - Youth, Population and Environment
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2529 (1986) ต้นไม้เพื่อสันติภาพ - A Tree for Peace
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2530 (1987) Theme : Public Participation, Environment Protection and Sustainable Development
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2531 (1988) การมีส่วนร่วมของประชาชน การปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน - Slogan : When people put the environment first, development will last
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2532 (1989) ภาวะโลกร้อน - Global Warming ; Global Warming
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2533 (1990) เด็กและสิ่งแวดล้อม - Children and the Environment (Our Children, Their Earth)
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2534 (1991) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - Climate Change : Need for Global Partnership
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2535 (1992) Only One Earth : Care and Share
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2536 (1993) Poverty and the Environment : Breaking the Vicious Circle
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2537 (1994) โลกใบเดียวครอบครัวเดียวกัน - One Earth, One Family
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2538 (1995) ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมโลก - We The Peoples, United for the Global Environment
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2539 (1996) รักโลก : ดูแลถิ่นฐานบ้านเรา - Our Earth, Our Habitat, Our Home
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2540 (1997) เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบนผืนโลก - For Life on Earth
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2541 (1998) ”เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีวิตยั่งยืน - For Life on Earth “Save our Seas”
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2542 (1999) รักโลก รักอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม - ”Our Earth, Our Future Just Save It”
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2543 (2000) ปี 2000 สหัสวรรษแห่งสิ่งแวดล้อม : ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อโลก เพื่อเรา” - 2000 The Environment Millennium : Time to Act
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2544 (2001) เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างสานสายใยชีวิต - CONNECT with the World Wide Web of Life
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2545 (2002) ให้โอกาสโลกฟื้น คืนความสดใสให้ชีวิต - Give Earth a Chance
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2546 (2003) รักษ์น้ำเพื่อสรรพชีวิต ก่อนวิกฤติจะมาเยือน - Water – Two Billion People are Dying for It!
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2547 (2004) ร่วมพิทักษ์ ร่วมรักษ์ทะเลไทย - Wanted ! Sea and Oceans – Dead or Live
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2548 (2005) เมืองเขียวสดใส ร่วมใจวางแผนเพื่อโลก - GREEN CITIES PLAN FOR THE PLANET
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2549 (2006) เพิ่มความชุ่มชื้น คืนสู่ธรรมชาติ - DON’T DESERT DRYLANDS!
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2550 (2007) ลดโลกร้อน ด้วยชีวิตพอเพียง - MELTING ICE-A HOT TOPIC
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2551 (2008) ลดวิกฤติโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ - Co2 Kick the Habit ! Towards a Low Carbon Economy
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2552 (2009) คุณคือพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน – Your Planet Needs You – Unite to Combat Climate Change
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2553 (2010) ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤติชีวิตโลก – Many Species One Planet One Future
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2554 (2011) ป่าไม้มีคุณ เกื้อหนุนสรรพชีวิต คิดถนอมรักษา – Forests:Nature at your Service
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2555 (2012) คุณคือพลัง สร้างสรรค์เศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม – Green Economy: Does it include youคำขวัญ
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2556 (2013) กิน อยู่ คิด – THINK EAT SAVE

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. วันสิ่งแวดล้อมโลก 2556


กิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2556

ทส.เชิญร่วมงาน วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย.นี้

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. วันสิ่งแวดล้อมโลก 2556
วันสิ่งแวดล้อมโลก : นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมฯ  แถลงถึงการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2556 ว่า  โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nation Environment Programme : UNEP) กำหนดให้วันที่ 5 มิ.ย. ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยปีนี้ UNEP ได้กำหนดวาระที่ทั่วโลกเห็นพ้องกันว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมรณรงค์ให้เป็นทิศทางเดียวกันทั่วโลก คือ กิน อยู่  รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (THINK  EAT SAVE) โดยให้ความสำคัญกับเรื่องการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ และสอดคล้องกับแนวทางการรณรงค์การสร้างจิตสำนึกของกระทรวงทรัพยากรฯ คือ เมืองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ เพียงกิน อยู่  รู้คิดเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมฯ ได้ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตื่นตัวในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณ

Tungsong.com
คลังปัญญาไทย
ระยองโซนดอทคอม
อักษรดอทคอม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็นของบล็อกประเพณีไทย จะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น
ควรใช้คำพูดที่สุภาพและเหมาะสม ก่อนที่จะทำการแสดงความคิดเห็นของท่านสู่ที่สาธารณะ งดคำหลาบ คำว่าร้ายทุกกรณี หรืออื่นๆที่ทีมงานเห็นว่าไม่ดีไม่งาม
ขอลบทันทีโดยไม่บอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอบคุณครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น