วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556

งานรัฐวิสาหกิจ 2556 สมัครงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด

งานรัฐวิสาหกิจ 2556 สมัครงานรัฐวิสาหกิจ


ไปรษณีย์ไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 100 คน ตั้งแต่วันที่ 18 - 30 เมษายน 2556
ไปรษณีย์ไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 100 คน ตั้งแต่วันที่ 18 - 30 เมษายน 2556
ไปรษณีย์ไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 100 คน ตั้งแต่วันที่ 18 - 30 เมษายน 2556
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2556
ระยะเวลาการศึกษา  1 ปี  จำนวน 100 คน
เพศชาย  60  คน
เพศหญิง  40 คน
คุณวุฒิการศึกษาสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)
เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
การรับสมัครสอบกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 30 เมษายน 2556 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง (ในเวลาทำการ)
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

http://www.thailandpost.com/upload/news/recruit/_20130327_093935.pdf
.......................................

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2556 การประปานครหลวง (กปน.) รวม 37 อัตรา

การประปานครหลวงสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2556 การประปานครหลวง (กปน.) รวม 37 อัตรา

งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบวันนี้ เป็นประกาศรับสมัครงานของการประปานครหลวง (กปน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำลังเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การของรัฐ ในตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 36 อัตรา และสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา โดยผู้ที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ โปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครงานในแต่ละตำแหน่งให้เข้าใจก่อนไปสมัครงานด้วยตนเองได้ที่การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ ระหว่างวันที่ 22 – 30 เมษายน 2556 ค่ะประกาศรับสมัครงาน การประปานครหลวง (กปน.) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานองค์การของรัฐ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานดังนี้

สมัครงานรัฐวิสาหิจ 2556

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา จำนวน 33 อัตรา
ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง วิศวกรอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท (ต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 กรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาและนำใบปริญญาบัตรมายื่นภายหลัง) ตามคุณวุฒิที่กำหนดสำหรับตำแหน่ง
มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (ในวันยื่นสมัครสอบ ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบ)
ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษให้ไปขอเข้ารับการทดสอบกับหน่วยงานที่จัดสอบ และนำผลทดสอบมายื่นที่ กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กปน. ภายใน 10 วัน
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันปิดรับสมัคร)
พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)
สำหรับตำแหน่งวิศวกรต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) สาขาเดียวกับตำแหน่งที่สมัคร และสำหรับตำแหน่งสถาปนิก ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
สมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2556 การประปานครหลวง (กปน.) รวม 37 อัตรา

วิธีการรับสมัครงาน

ผู้ใดที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ กปน. ตามประกาศ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2556 การประปานครหลวง (กปน.) รวม 37 อัตรา ให้ไปขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 15.30 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :  สมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2556 การประปานครหลวง (กปน.) รวม 37 อัตรา

 www.mwa.co.th/download/gov03/2556/1.pdf

กปน., กปน. รับสมัครงาน, การประปานครหลวง, งานรัฐวิสาหกิจ, รับสมัคร, วิศวกร, สถาปนิก, สมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2556


งานรัฐวิสาหกิจ 2556 อื่นๆ
เทศบาลเมืองบ้านดุง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลเมืองบ้านดุง 2556
เทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลเมืองบ้านดุง จำนวน 10 อัตรา


กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2556
กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนาฏศิลปินปฎิบัติงาน ตำแหน่งคีตศิลปินปฎิบัติงาน


มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2556
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ที่ตั้งตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2556
กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2556  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 23 เมษายน พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ


มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบคลัง) 1 อัตรา วุฒิพยาบาลศาสตร์บัญฑิต 2556
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบคลัง) 1 อัตรา วุฒิพยาบาลศาสตร์บัญฑิต ตำแหน่งพยาบาล ปฏิบัติการ


เทศบาลตำบลทุ่งหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปี 2556
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปี2556  จำนวน 7 อัตรา


กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2556
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปีงบประมาณ2556 จำนวน 125 อัตรา


กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ 2556
กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเพื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตรา สิบเอก) จำนวน 100 อัตรา


กรมการเงินทหารบก ขยายเวลารับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2556
กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนจำนวน 60 อัตรา


กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการประจำปีงบประมาณ 2556
กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัด


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็นของบล็อกประเพณีไทย จะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น
ควรใช้คำพูดที่สุภาพและเหมาะสม ก่อนที่จะทำการแสดงความคิดเห็นของท่านสู่ที่สาธารณะ งดคำหลาบ คำว่าร้ายทุกกรณี หรืออื่นๆที่ทีมงานเห็นว่าไม่ดีไม่งาม
ขอลบทันทีโดยไม่บอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอบคุณครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น